Начало Новини Актуално ЕП: Трябва да се опростят правилата за обществените поръчки в ЕС

ЕП: Трябва да се опростят правилата за обществените поръчки в ЕС

Актуално
Европйски парламент

Европейският парламент (ЕП) заяви, че правилата на ЕС за обществените поръчки трябва да бъдат реформирани, за да се улесни достъпа на малките фирми. Това включва и даването на възможност на властите да възлагат поръчки не само на база на най-ниската предложена оферта, но и на най-новаторската или на тази, която предлага най-големи екологични и социални ползи.

Комисията ще представи своите законодателни предложения по въпроса през декември, съобщиха от Информационното бюро на Европейския парламент за България.

Обществените поръчки възлизат на около 17% от БВП на ЕС. В незаконодателната резолюция, изготвена от Heide Rühle (Зелени, Германия), се казва, че използването на парите на данъкоплатците по най-целесъобразния начин е жизнено необходимо за обновяването на икономиката и създаването на работни места, особено по време на криза.

Тази резолюция очертава и позицията на Парламента, в навечерието на законодателното предложение за преразглеждане на правилата за обществените поръчки в ЕС, което ще бъде представено от Комисията през декември. В условията на дълбока криза се нуждаем от ясни и прости правила. Само по този начин обществените власти могат да насърчават иновациите и растежа, подчерта докладчикът преди гласуването.

Паспорт на поръчките, за да се опрости наддаването
Настоящите правила за обществените поръчки правят тръжните процедури за договори тромави и скъпи. За да се намали административната тежест за фирмите, членовете на ЕП предлагат създаването в рамките на ЕС на електронен паспорт за поръчки, доказващ, че притежателят му е в съответствие с правилата на ЕС за обществените поръчки.

Други мерки за премахване на административните бариери могат да включват използването на декларации за съответствие и искане на оригиналните документи само от одобрените кандидати или от участника, който е спечелил търга.

По-лесен достъп за малките и средни предприятия
Малките и средни предприятия (МСП) печелят само между 31 и 38% от обществените поръчки по стойност, т.е. много по-малко, отколкото техният общ дял от икономиката (52% от общия оборот) подсказва, че трябва да печелят.

Членовете на ЕП смятат, че разделянето на обществените поръчки на части ще даде на МСП по-добър шанс за наддаване. Те също така искат от Комисията да оцени дали са необходими допълнителни правила при сключването на договори с подизпълнители, например за установяване на верига на отговорност и по-специално, за да се избягва възлагането на част от поръчките на МСП като подизпълнители при условия, по-лоши от тези, приложими към основния изпълнител.

Не най-евтината, а най-изгодната оферта
Критерият най-ниска цена вече не трябва да бъде определящият фактор при възлагането на договори. Според резолюцията, той трябва да бъде заменен с критерия за икономически най-изгодна оферта по отношение на икономическите, социалните и екологичните ползи, като се отчитат разходите за целия жизнен цикъл на съответните стоки, услуги или дейности.

Членовете на ЕП подчертават, че това важи по-специално за храната за болници, социални заведения за възрастни хора, училища и детски градини, където качеството и производствени методи играят важна роля.

Текстът на резолюцията добавя, че разширяването на обхвата на критериите и системното приемане на алтернативни оферти също ще даде възможност на участниците в търга да предложат нови решения и по този начин обществените поръчки да се превърнат в истинска движеща сила за иновации и да се спомогне за постигането на целите, очертани в стратегията ЕС 2020.

В заключение депутатите призовават Комисията да направи преоценка на подходящото ниво на праговете за договори за доставки и услуги и ако е необходимо - да ги повиши.

Още новини