Начало Новини Актуално ЕП със съмнения за изключително висок процент на измамите по САПАРД в България

ЕП със съмнения за изключително висок процент на измамите по САПАРД в България

Актуално
Европейски парламент

Европейските депутати са силно критични относно липсата на информация от страна на държавите членки за нередностите и измамите, свързани с изразходването на средства от ЕС. Те имат забележки също така относно липсата на контрол при събирането на митническите такси и слабото връщане на неправилно изразходваните средства.

България е сред споменатите в доклада страни, като в текста се говори за "съмнения за изключително висок процент" на измамите по САПАРД през 2009 г., съобщиха от българската пресслужба в Европейския парламент.

Парламентът прие на 6 април резолюцията на Cătălin Sorin Ivan (С&Д, Румъния), която е в отговор на годишния доклад на ЕК относно защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата срещу измамите през 2009 г. Докладът беше приет с 655 гласа "за", 3 "против" и 18 "въздържали се".

Нивата на измами в някои страни са "подозрително ниски"
Депутатите са силно критични към доклада на Комисията поради липсата в него на информация относно нередностите и измамите, като според тях това е резултат от лошото качество на докладите, изпратени от държавите членки. Те дават за пример нивата на измамите в Испания и Франция, които изглеждат "подозрително ниски", като се има предвид големината на страните и получаваната от тях финансова помощ.

За в бъдеще, депутатите искат да се прави ясно разграничение между нередностите и измамите, имайки предвид, че измамата представлява криминално деяние, докато нередността е неспазване на правилата. Те искат също така подробна информация за равнището на нередности и измами в отделните държави членки, за да могат да бъдат взети дисциплиниращи мерки спрямо страните с най-висок процент на нередности и измами.

Докладът констатира със съжаление, че "продължава неправомерното изразходване на големи суми" от средствата на ЕС. Поради това, Парламентът иска от Комисията да предприеме необходимите действия за бързото възстановяване на тези средства, особено в Италия. Възстановяването на неправилно изразходваните средства в областта на земеделието и кохезионните фондове е "катастрофално".

България: съмнения за изключително висок процент на измами по САПАР
Докладът изразява "дълбока загриженост" относно съмненията за "изключително висок процент на измамите" в България по САПАРД през 2009 г., който за целия програмен период възлиза на 20% и представлява "най-високият процент, отчитан за всички анализирани фондове" (в областта на сближаването и земеделието).
Текстът отбелязва още, че повечето случаи на съмнения за измама са били открити по-скоро чрез външен контрол или намеса, отколкото чрез упражняване на вътрешен контрол на национално равнище. Според резолюцията, Комисията правилно е преустановила през 2008 г. плащанията по САПАРД и ги е възстановила през септември 2009 г. след извършването на щателни проверки. По-нататък депутатите призовават Комисията да продължи да упражнява надзор над българските власти, за да се подобри "допълнително това положение".
В заключение, депутатите отправят запитване към Комисията за мерките за борба с увеличаването на случаите на съмнения за измама и на свързаните с тях суми, в Полша, Румъния и България.

Конфискуване на имущество, придобито от престъпна дейност
Членовете на ЕП призовават Комисията, съответните агенции на ЕС и държавите членки да предприемат мерки, за да гарантират, че "средствата от ЕС не са предмет на корупция". Те трябва също така да приемат възпиращи санкции за случаите, в които са констатирани измами и корупция, и да ускорят конфискуването на имущество, придобито от престъпна дейност (измами, укриване на данъци и пране на пари).

Наказания
Парламентът настоява Комисията да осъществи натиск спрямо държавите членки за осигуряване на "надеждни и сравними" данни относно нередностите и измамите, дори ако за тази цел трябва да се въведат санкции за неспазване на тези задължения. В тон с доклада за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджет 2009, ЕП подчертава, че националните политици трябва да поемат политическа отговорност относно изразходването на европейски средства от страна на техните национални власти, което представлява около 80% от разходите на ЕС.

Политика на сближаване
Депутатите са дълбоко загрижени от високия процент на грешки при плащанията в тази област за 2009 г. (над 5%). Много от тези нередности обаче се дължат на сложността на правилата за обществените поръчки, като текстът призовава Комисията да предложи незабавно ново законодателство за опростяване и актуализиране на тези правила.


 

Още новини