Начало Новини Актуално Enel увеличи приходите си през 2010 г. с 14%

Enel увеличи приходите си през 2010 г. с 14%

Актуално
Енел увиличи приходите си през 2010

Бордът на директорите на Enel SpA, председателстван от Пиеро Нюди, се срещна днес, за да разгледа предварителните консолидирани резултати за 2010 г. Приходите са 73.4 милиарда евро. Увеличението е от 14.0% в сравнение с 64.4 милиарда евро през 2009 г.

Този ръст отразява главно увеличението на приходите от продажбата на електроенергия на външни пазари, както и промяната в метода, използван за консолидирането на Endesa (от пропорционално към пълно), считано от края на юни 2009 г.
EBITDA (печалбата преди данъци, финансови разходи и амортизации) е 17.5 милиарда евро. Увеличението е от 6.7% в сравнение с 16.4 милиарда евро през 2009 г., основно поради ръст в международните операции, което е подпомогнато и от по-горе споменатото пълно консолидиране на резултатите на Endesa, считано от края на юни 2009 г.
Нетния финансов дълг в края на 2010 г. бе 44.9 милиарда евро, което представлява намаление от около 6 милиарда евро, в сравнение с обявения в края на 2009 г. 50.9 милиарда евро дълг. Това намаление се дължи основно на продажбата на активи, реализирана през 2010 г. и силното представяне на оперативния паричен поток. С изключение на въздействието на валутните курсови разлики, изчислени на база валутен курс към 31 декември 2009 г., свързани със средносрочен и дългосрочен дълг в чуждестранна валута в края на периода, нетният финансов дълг към 31 декември 2010 г. ще се равнява на 43.7 милиарда евро.
В края на 2010 г. служителите са 78 313 (за сравнение в края на 2009 г. те са 81 208).
Коментирайки резултатите, Фулвио Конти, главен изпълнителен директор и генерален мениджър на Enel каза: „През 2010 г. ние отново изпълнихме изцяло нашите ангажименти към инвеститорите като надхвърлихме обявените цели. Прави впечатление, че приключването на нашата програма, заедно с непрекъснатото подобряване на паричния поток, с реализирането на ефективни мерки и с оптимизирането на инвестиционния ни план, спомагат за предствянето на нетен консолидиран финансов дълг под 45 милиарда евро, преди разликите от валутните курсове. С EBITDA от около 17.5 милиарда евро, консолидираните обикновени нетни приходи за 2010 г. се очаква да надхвърлят сумата от 4 милиарда евро, обявени по-рано на инвеститорите.”
През 2010 г. Групата Enel е произвела 290.2 TWh електроенергия (267.8 TWh през 2009 г.), 430.5 TWh електроенергия е била разпределена по собствените мрежи на компанията (393.7 TWh през 2009 г.), а продадената електроенергия е 309.0 TWh (287.7 TWh през 2009 г.).
По-конкретно, през 2010 г. извън Италия Групата Enel е произвела 208.6 TWh електроенергия (183.8 TWh през 2009 г.), пренесла е 184.6 TWh електроенергия (152.6 TWh през 2009 г.), а е продала 195.6 TWh електроенергия (160.3 TWh през 2009 г.).
Тези оперативни данни са повлияни от пълната консолидация на Endesa, считано от края на юни 2009 г. и отразяват различни сфери на консолидация, произтичащи от продажби и придобивания, извършени по време на двата сравнителни периоди.

Още новини