Начало Новини Актуално Enel Green Power реализира 2,3 млрд. евро приходи през 2010 г.

Enel Green Power реализира 2,3 млрд. евро приходи през 2010 г.

Актуално
Enel Green Power

Общите приходи са 2.3 милиарда евро. Това увеличение от 21.1% в сравнение с 1.9 милиарда евро през 2009 г. е водено от ръста на приходите от международни активи, което е подпомогнато от пълното консолидиране на ECyR (сега Enel Green Power España), стартирало в края на март 2010 г., както и от приходите от изцяло контролираната Enel.si.

EBITDA (печалбата преди данъци, финансови разходи и амортизации) е над 1.3 милиарда евро. Увеличението е от 7.7% в сравнение с 1.2 милиарда евро през 2009 г., основно поради по-горе споменатия ръст от международни актив  
Нетния финансов дълг в края на 2010 г. бе 3.1 милиарда евро, което представлява намаление от около 2.2 милиарда евро, в сравнение с обявените в края на 2009 г. 5.3 милиарда евро дълг. Това намаление се дължи на преструктурирането, реализирано от компанията майка Enel SpA през март 2010 г., ефектът от което бе частично компенсиран от паричните нужди за придобивания.         
В края на 2010 г. служителите са 2 955 (за сравнение в края на 2009 г. те са 2 685).
Коментирайки резултатите, Франческо Стараче, главен изпълнителен директор и генерален мениджър на Enel Green Power каза: „Enel Green Power постигна всичките си цели за растеж за 2010 г. Това потвърждава, че ние сме в пълно съответствие с плана за развитие, който беше обявен по време на листването ни. Това допълнително доказва стабилността на уникалната ни стратегия в световната индустрия на възобновяема енергия. Тя е фокусирана върху балансираното и устойчиво развитие на всички налични технологии в страните, в които работим, за да се максимизира възвръщаемостта на нашите акционери.” 

Нетна инсталирана мощност
Нетната инсталирана мощност на групата Enel Green Power към 31 декември 2010 г. възлиза на 6 102 MW, което включва 2 539 MW (42%) от вода, 2 654 MW (43%) от вятър, 775 MW (13%) геотермални мощности и 134 MW (2%) от други възобновяеми енергийни източници (слънце, биомаса и ко-генерация). В сравнение с края на 2009 г. инсталираната мощност се е увеличила с 1 294 MW (+27%). Тази разлика отчита извеждане от експлоатация на 2 MW мощности и се дължи от части на 904 MW идващи от ECyR (сега Enel Green Power España) към датата на придобиване и от части на органичен растеж (392 MW).

Производството на електроенергия
Нетното количество електроенергия, произведено от Групата през 2010 г. възлиза на 21,8 TWh, от които 11.1 TWh (51%) от водна, 4.9 TWh (22%) от вятърна, 5.3 TWh (24%) от геотермална енергия, и 0.5 TWh (3%) от други технологии за възобновяема енергия (слънце, биомаса и ко-генерация).
Производството е нарастнало с 2.9 TWh (+15%) в сравнение с 2009 г. Промяната се определя от растежа на инсталирани мощности, подобряване на разполагаемостта на вятърните централи, както и на увеличение на водноелектрически производство.

Още новини