Начало Новини Актуално Експерти от Европейската комисия съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

Експерти от Европейската комисия съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

Актуално

EKЕксперти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на знания и да засилят както връзките си с предприятията, така и участието си в европейски и международни проекти за сътрудничество. Експертите ще помагат на 13-те центъра също така да подобряват правната, управленската и оперативната си рамка, да се справят с въпросите на държавните помощи и да откриват възможности за финансиране, в т.ч. със средства на ЕС.

Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за политиката за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика, заяви: Развитието на тези 13 центъра, финансирани от ЕС, и съдействието от страна на Комисията ще доведат до подобряване на резултатите на българската иновационна система. 

Това ще помогне на местните научни изследователи да превърнат работата си в проекти с висока добавена стойност – за икономиката и за хората, и им осигурява възможност да предлагат новаторския си подход в световен мащаб.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: За да определим най-добрите начини за насърчаване на местните икономики и развитието с помощта на средствата от ЕС, от решаващо значение е да съберем заедно представителите на местните власти, академичните среди, предприятията и гражданското общество. Досега основаващият се на обективни данни приобщаващ подход към провеждането на политиката е показвал отлични резултати, осигурявайки на европейските региони възможност да се съсредоточат върху своите предимства и приоритети.

Сред 13-те центъра има четири „центъра за върхови постижения“, т.е. институции за фундаментални научни изследвания, и девет „ центъра за компетентност“, чиято основна дейност са приложните научни изследвания с потенциал за внедряване в промишлеността. Става дума за сектори като мехатроника, цифрови технологии, творчески и игрални отрасли и биотехнологии, както и други области, в съответствие с приоритетите, предвидени в стратегията на България за интелигентна специализация – нейната стратегия за промишлеността и иновациите въз основа на местните конкурентни предимства.

Този проект за съдействие ще се изпълнява до края на юни 2020 г., с допълнителен бюджет от 250 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие като добавка към 170-те милиона евро, заделени за научни изследвания и иновации по българската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2014 – 2020 г., финансирана със средства от ЕС. Резултатите от това начинание ще допринесат за съставянето на новите програми по линия на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. и ще подпомогнат усилията на България да осъвремени научноизследователската и иновационната си екосистема.

Контекст

По-рано Комисията, посредством Съвместния изследователски център, оказа съдействие за повишаването на оперативния капацитет на „ София Тех Парк“ – научно-технологичен парк в България, също съфинансиран със средства от бюджета на ЕС.

Комисията съдейства на държавите членки и регионите при съставянето и изпълнението на техните стратегии за интелигентна специализация и чрез платформата за интелигентна специализация. Освен това през 2017 г. Комисията поде начинание за оказване на съдействие на 12 държави членки и региони в промишлен преход. Експертите на Комисията помогнаха на националните и регионалните власти да установят какво задържа създаването на работни места и растежа и да поемат по пътя на иновациите, които са им нужни, за да отстояват позициите си в глобализираната икономика.

По проекта EU4TECH „Изграждане на капацитет за предаване на технологии за Западните

Балкани“, финансиран чрез Инструмента за предприсъединителна помощ, 15 местни университета получават съдействие за развитието на капацитет за иновации и предаване на технологии.

За повече сведения

Още новини