Начало Новини Актуално Екоминистърът отговаря за обгазяванията в Стара Загора по време на парламентарен контрол

Екоминистърът отговаря за обгазяванията в Стара Загора по време на парламентарен контрол

Актуално

Представители на гражданските организации и на медиите, които са заявили участие в дискусията за замърсяването на атмосферния въздух над Стара Загора, ще имат възможност да посетят полигона в Змеево на 18 януари и да се уверят на място, че дейностите на полигона не са причина за регистрираните превишения на нормите – това каза министър Нона Караджова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народните представители Тодор Великов и Евгений Желев.

Питането на народните представители бе по повод наднормените стойности на азотен диоксид над Стара Загора през декември, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора.
В понеделник полигонът ще бъде посетен от министър Караджова, военния министър Николай Младенов, представители на местната власт, граждански организации, медии, учени.

Министерството на околната среда и водите е обезпечило именно Стара Загора с най-много пунктове, които да следят качеството на атмосферния въздух, съобщи пред депутатите министър Караджова. Тя потвърди още веднъж, че емисиите от автомобилния трафик и емисиите от отоплението в битовия и обществения сектор и от промишления сектор, съчетани с неблагоприятните метеорологични условия, са причина за задържане на замърсителя в атмосферния слой през декември 2009 г.

По време на парламентарния контрол министър Нона Караджова отговори на питане за наднормените стойности, отчетени в града.
Пълния текст на отговора на министър Караджова

Относно: Причините, довели до многократното обгазяване на град Стара Загора през декември 2009 г.

Въпрос: Известни ли са фактите по обгазяването на гр. Стара Загора през декември 2009 г., какво е предприето за установяване източника на замърсяване, проверени ли са твърденията от страна на представители на двата потенциални замърсителя на атмосферния въздух в града (военен полигон „Змейово” и ТЕЦ „Енел Марица Изток 3”) и има ли връзка подновяването на активната дейност на полигона от есента на 2009 г. с възобновяването на прекратеното за две години замърсяване на атмосферния въздух? Какво ще предприемете за гарантиране обективността и засилване на контрола върху дейността на полигона?

 

Уважаема госпожо председател,
Уважаеми дами и господа народни представители,
Уважаеми господин Великов,
Уважаеми господин Желев,

Във връзка със зададения от Вас въпрос, бих искала да Ви информирам следното:
Министерство на околната среда и водите е обезпечило района на Стара Загора с най-много автоматични пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) в сравнение с останалите райони на страната, а именно: 2 автоматични измервателни станции (АИС) - в гр. Ст. Загора („Зелен клин”) и в гр. Гълъбово, и 3 OPSIS системи - в с. Могила, Остра могила и Ръжена (последните две са разположени в района на военен полигон „Змейово”).

През месец декември 2009г. АИС „Зелен клин” е отчела  превишения на нормите на азотен диоксид. Превишенията са регистрирани основно за дните от 2-ри до 9-ти декември, от 21-ви до 24-ти декември и от 29-ти до 31-ви декември 2009г. Тази цикличност се наблюдава при метеорологична обстановка, характеризираща се с много ниска скорост на вятъра (безветрие), стабилни инверсионни процеси и ниско атмосферно налягане и мъгла, затрудняващи дифузионните процеси и създаващи възможност за задържане на замърсителите в приземните атмосферни слоеве. За периода от 1-ви до 14-ти януари не са регистрирани нови превишения.
Посоченият комплекс от фактори създава предпоставки за засилване на влиянието на интензивния транспортен трафик в града и на отоплението в битовия и обществен сектор върху качеството на атмосферния въздух.

За създадената метеорологична обстановка е поискано становище от Националния институт по метеорология и хидрология, като е потвърдено наличието на стабилни инверсионни процеси в гр. Стара Загора. Получена е и допълнителна информация от неправителствена организация „Гражданско обединение – Екоцентър”, Стара Загора, които са извършили температурно измерване на гр. Стара Загора чрез оборудван самолет на височина до един километър.
За посочения период е извършвана непрекъснато инвентаризация на емисиите на замърсителя от промишления сектор (проверки на място и изчисления на базата на налични протоколи от емисионни измервания), изчисления по утвърдена методика CORINAIR на емисиите от транспорта и от отоплението в битовия и обществения сектор. Трябва да бъде подчертано, че градът не е топлофициран. За същия период не са установени нови, значими източници на емисии на азотен диоксид.

За допълнително изясняване на обстановката на територията на града беше разпоредено извършването на паралелни измервания с мобилна автоматична станция в кв. „Железник” и кв. „Самара”. Измерванията са извършени на разстояние съответно 3,5 и 0,8 км от АИС „Зелен клин” и обхващат периода от 23-ти декември 2009г. до 4-ти януари 2010г. Резултатите от измерванията не показват превишения на установените норми.
Важно е да бъде посочено, че за разглеждания период от останалите 4 автоматични пункта за контрол на КАВ в областта не са отчетени превишения, което още веднъж потвърждава изразяваната от нас позиция, че полигон „Змейово” няма връзка с нарушеното КАВ по показател азотен диоксид. Във връзка с коментара на г-н Великов относно вида и интензитета на замърсяването ще отбележа, че съгласно резултати от математическо моделиране за пренос на замърсители на разстояние, за да се получи в Стара Загора замърсяване с подобен интензитет, на полигона „Змейово” трябва да действа точков източник който емитира около 16 тона азотни оксиди за един час.
По отношение на приноса на ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” ще отбележа, че през периода от 19-ти ноември до 31-ви декември 2009 г. трите централи от комплекса „Марица изток” са работили със следното средно натоварване: ТЕЦ „Брикел” ЕАД – 50%, ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД – 80% и „Енел Марица Изток 3” АД – 90% от инсталираните си мощности. Изградената система за ранно предизвестяване при неблагоприятни метеорологични условия не показва за този период значимо въздействие на емисиите на азотен диоксид от централите върху КАВ в града. Незначителният принос на трите ТЕЦ се потвърждава и от резултатите от извършените измервания с мобилната автоматична станция в двата жилищни квартала на града.
По отношение на коментираното от г-н Великов замърсяване на атмосферния въздух през периода 2002-2006 г., Ви информирам, че регистрираните през този период превишения се отнасят за нивата на друг замърсител - серен диоксид, и са в резултат от дейността на ТЕЦ в региона.
По отношение на обективния контрол върху дейността на полигон „Змейово”, ще посоча, че същият се гарантира от извършвания мониторинг на КАВ от двете OPSIS системи, разположени специално за целта в района на въздействие на полигона, както и от осъществявания граждански контрол от „Гражданско обединение – Екоцентър”. Поради това считаме, че не е възможно постигане на по-голяма обективност при оценка приноса на полигона върху КАВ в региона.

 

Уважаеми господин Великов,
Уважаеми господин Желев,

Извършеният пълен анализ на комплекса от фактори, довели до превишаване на нормите за азотен диоксид показва, че причината са емисиите от автомобилния трафик с наслагване на емисии от отоплението в битовия и обществения сектор и от промишления сектор, в съчетание с неблагоприятни метеорологични условия, създаващи възможност за задържане на замърсителя в приземния атмосферен слой през месец декември 2009г.
В подкрепа на изразената позиция ще посоча, че след промяната на метеорологичната обстановка в гр. Стара Загора, от 1-ви януари до момента не са регистрирани превишения на праговата стойност на средночасовата норма за азотен диоксид от действащите пунктове за мониторинг на територията на областта.
РИОСВ - Стара Загора е предприела всички необходими действия за информиране на населението за създадения риск и за мерките, които следва да се предприемат за ограничаване въздействието на замърсителя върху здравето на хората.

Още новини