Начало Новини Актуално Екоинспекторите са проверили през юли близо 1500 обекта

Екоинспекторите са проверили през юли близо 1500 обекта

Актуално
МОСВ

За месец юли от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени проверки на 1 446 обекта и са дадени 881 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 121 акта, от които 15 за неизпълнени предписания, издадени са 88 наказателни постановления на обща стойност 134 070 лв. За констатирано замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 24 санкции.

Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са 106 764 лв., съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

През изминалия месец продължиха съвместните проверки на екоинспекциите в Бургас и Варна с Басейнова дирекция–Варна на плажовете, прилежащите им територии и курортни обекти по Черноморието. За констатирани зауствания на отпадъчни води без издадени разрешителни са съставени актове на „Хелио Тур С” АД, собственик на къмпинг „Каваци” и на „Зенит-99” ООД за къмпинг „Златна рибка”. По сигнал на Районна здравна инспекция - Бургас за замърсяване на прилежащите към плажа морски води с битово-фекални води е извършена незабавна проверка от РИОСВ-Бургас на хотел „Грийн парк”, гр. Китен, собственост на „Ню лайн” ООД. Констатирано е запушване на шахтите и са дадени предписания за почистване и за ежедневно следене на нивото на отпадъчните води. Дадени са предписания и на собствениците на хотел „Роял бийч” ЕООД, къмпинг „Златна рибка”, вилно селище „Коста Булгара”, с. Черноморец за ежемесечно представяне в РИОСВ-Бургас и БД-Варна на информация за изчерпвани и транспортирани количества отпадъчни води.

Най-голямата по размер санкция през месеца е наложена на „ТЕЦ Свилоза” АД, гр. Свищов в размер на 107 177 лв. за констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид и прах.

За нарушения на нормите, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води, РИОСВ – Варна, Монтана и Пловдив са санкционирали с текущи месечни санкции: ВиК- Варна ООД в размер на 16 123 лв., „ВиК” ООД, гр. Монтана с 1 342 лв. и „Елит 95” ООД - 6 736 лв.За неизпълнение на условия от комплексни разрешителни с по 10 000 лв. са глобени ЕТ „Оскар Николов” от РИОСВ - Пловдив и “Лесопласт”АД, гр.Троян от РИОСВ-Плевен.

За неизпълнение на задълженията по управление на отпадъците, допускане на незаконни сметища и неизпълнени предписания за почистване на замърсени площи с отпадъци, са санкционирани кметовете на гр.Кочериново, с.Жълтуша, общ. Aрдино, с. Остров и на с. Ботево, Врачанско. РИОСВ-Бургас е наложила глоба в размер на 2000 лв. на кмета на община Приморско за неизпълнение на предписание за премахване на постройка за отглеждане на коне и последващо замърсяване в защитена местност „Блато Стамополу”.

През юли са наложени три принудителни административни мерки от екоинспекциите в Благоевград, Велико Търново и Стара Загора. Спряна е дейността на инсталация за производство на дървени палети на площадка в гр. Кресна; производство на дървени въглища по открит способ на площадка в с. Средно село, община Златарица, стопанисвана от ЕТ „Бол-Лютви Османов”, с. Резач, община Златарица и на дейността за третиране на отпадъци (временно съхраняване на излезли от употреба МПС-та) на площадка в с. Енина, община Казанлък.

Още новини