Начало Новини Актуално ЕК призовава за още 50 млрд. евро инвестиции в нисковъглеродни технологии

ЕК призовава за още 50 млрд. евро инвестиции в нисковъглеродни технологии

Актуално

Европейската комисия призова държавните органи, предприятията и изследователите да обединят усилията си за разработване до 2020 г. на необходимите технологии за справяне с изменението на климата, осигуряване на енергийните доставки за ЕС и гарантиране на конкурентоспособността на нашите икономики.

В предложението си Инвестиране в разработването на нисковъглеродни енергийни технологии, ЕК прави оценката, че през следващите 10 години ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 50 млрд. евро за изследвания в областта на енергийните технологии, предаде econ.bg.
Това означава три пъти по-големи инвестиции в сектора от сегашните - или увеличение от 3 на 8 млрд. евро. Разглеждат се различни източници на финансиране - от публичния и от частния сектор на равнището на отделната държава и на ЕС, които да бъдат използвани по съгласуван начин, като това ще спомогне и за напредък на един бързо разрастващ се промишлен сектор, както и за създаване на работни места.

Ключови технологии и дейности, подлежащи на финансиране
Комисията, съвместно с представители на промишлеността и изследователската общност, изготви технологични „пътни карти", които определят ключовите нисковъглеродни технологии с голям потенциал на равнището на ЕС в няколко области, а именно:
•вятърна енергия,
•слънчева енергия,
•електропреносни мрежи,
•улавяне и съхранение на въглероден диоксид (CCS)
•устойчиво делене на атомни ядра.
Допълнителните средства биха покрили разходите за фундаментални и приложни изследвания, демонстрации и бързо навлизане на пазара, като се изключват дейностите по внедряване. Предложена бе нова инициатива за енергийна ефективност, която да обхване до 30 големи града („Инициатива за интелигентни градове"), като първоначален двигател за развитието на масов пазар на технологии за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и енергийни мрежи.

Поделена отговорност с оглед икономическа ефективност
Комисията призовава за координирани и взаимно допълващи се действия на съответните участници и за по-голяма готовност за поемане на риск. Необходима е обществена подкрепа, когато нивото на технологична несигурност и пазарен риск е високо. Това следва да действа като стимул за участието на индустрията, подкрепена от по-големи инвестиции от страна на банките и частните инвеститори в дружества, които ще бъдат двигатели на прехода към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис. Обсъжда се и намесата на Европейската инвестиционна банка за увеличено кредитиране с оглед да се финансира планът SET.

Още новини