Начало Новини Актуално ЕК констатира пропуски в процедурите по изпълнение на Програма за развитие на селските райони

ЕК констатира пропуски в процедурите по изпълнение на Програма за развитие на селските райони

Актуално

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов информира днес Министерския съвет за констатациите, направени при проведения одит на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за периода 01.04.2008г. – 30.06.2009 г. и предприетите мерки за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

В доклада си министър Найденов посочва: Във връзка с проведен одит относно Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ЕЗФРСР)  - Ос 1 и Ос 3, касаещ прилагане на мерките по програмата за изминал период 01.04.2008г. – 30.06.2009 г. и получено писмо от Европейската комисия от 22.01.2010 г., Ви уведомявам, че в потвърждение на досега направените от нас констатации, одиторите на ЕК също са установили пропуски и непълноти, свързани с наредбите и процедурите, прилагани при изпълнение на ПРСР до юли 2009 г.
С оглед недопускане на финансови санкции от страна на ЕК, Управляващият орган по програмата е създал спешна организация за осъществяване на промени в нормативната уредба на ПРСР, в съответствие с дадените препоръки, а именно:
• ясно и точно дефиниране в наредбите на термина „изкуствени условия”, което да позволи обективна преценка на експертите в РА при разглеждане на случаи със съмнения за изкуствено създадени условия за заобикаляне на правилата по програмата;
• добавяне на текст в наредбите, в които да е отразено, че в случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани по реда на тези наредби,  то тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по съответната мярка.
• да се дефинира, че трите оферти, които се ползват, като механизъм за удостоверяване на основателността на разходите, трябва да се отнасят само до един и същ артикул, когато това е приложимо.
За останалата част от констатациите и по-конкретно тези, които касаят процедурите за проверка на обществените поръчки, възлагани от страна на общините, както вече ви информирахме, ДФ „Земеделие” – РА вече е предприел съответните промени, за което е уведомена ЕК  и същото е отразено в новите наредби, касаещи общините, които вече са подписани от министър Найденов и ще бъдат публикувани до дни в Държавен вестник. Новите процедури са качени от месец ноември на сайта на дфз. Също така ДФЗ е сключил Меморандум за сътрудничество с над 80 фирми, доставчици на земеделска техника, както и международни асоциации, с оглед разширяване на базата си данни за средни пазарни цени, с което е изпълнена препоръката на ЕК за препратка на базата данни към международни пазари.

Още новини