Начало Новини Актуално Ефективното прилагане на ЗОАРАКСД ще тласне българската икономика напред

Ефективното прилагане на ЗОАРАКСД ще тласне българската икономика напред

Актуално

По покана на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов участва в дискусионен форум по проект за Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (ЗОАРАКСД).


За БТПП този закон се нарежда сред най-добрите постижения на реформите след 1989 година, заяви г-н Симеонов в хода на дискусията. Приетият през 2003 г. ЗОАРАКСД е по-съвършен по сравнение с правните режими в редица европейски страни и съответно ефективното му прилагане може да даде значителен тласък на икономиката на страната. Затова палатата посреща обсъждането на въздействието му с подчертано задоволство. Въпреки това е ясно, че са необходими много сериозни реформи, за да може законът да заработи с ефективността, с която е планиран, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Оценката на въздействието на този закон се извършва от МИЕТ и Световната банка с помощта на Клуб „Икономика 2000”. На дискусионния форум бяха представени предварителните резултати от оценката, както и концепция за промяна на ЗОАРАКСД. Беше посочено, че голямата част от разпоредбите в закона не се спазват от органите на държавната и местната власт.
Въпреки това, според изследване на Световната банка за условията за правене на бизнес, България се нарежда на задоволителното 44-то място от 180 страни в света. Тази оценка е съвкупна: разгледана по компоненти, тя показва най-слаб резултат в областта „ефективност на правната рамка”, което е свързано и с оценката за твърде висока бюрокрация, доловена и от други сходни изследвания. По-добри са резултатите на България в сферите „леснина за правене на бизнес” и „създаване на фирма” (според Световен годишник на конкурентоспособността 2006 - 2009).
Експертите, участвали в изготвянето на оценката на въздействието на ЗОАРАКСД посочиха, че общата тенденция е към подобряване на административното регулиране, но тази тенденция е все още на много ниско равнище и има слаба динамика. Бяха отчетени ключовите проблеми при прилагането на ЗОАРАКСД и бяха набелязани елементите на концепция за промяна.
Според Цветан Симеонов оценката на проекта правилно идентифицира недостатъците в закона. Но не може да се твърди, че администрацията не спазва ЗОАРАКСД – по скоро тя изкривява неговия смисъл.

Администрацията всъщност има „чудни постижения, предизвикващи смях” против прилагането му, отбеляза председателят на БТПП и посочи случай, в който бизнесмен иска да се позове на ЗОАРАКСД поради липса на отговор в срок от администрацията за прилагане правилото на мълчаливото съгласие, но е изпратен обратно при администрацията, неспазила срока, за да получи удостоверение от нея, че не му е дала отговор.
Друг момент в закона, който според БТПП не е ефективен, са предвидените санкции за неефективната или недобросъвестната работа на администрацията. Досега нямаме информация да са наложени санкции на чиновник, посочи г-н Симеонов. Според него би следвало да се наложи юридическият принцип, че не тежестта на санкцията (предвидените в ЗОАРАКСД санкции за администрация са съществени), а нейната неизбежност е важна от превантивна гледна точка.
БТПП настоява за прилагане на принципа, регламентиран в ЗОАРАКСД, според който информацията, която се съдържа в база данни, намираща се под контрола на държавната администрация, да не се доказва, а само да се декларира. Същевременно е важно да се гарантира, че чрез подзаконови актове, правилника за прилагането му и с наредби, както и чрез промени в самия закон, няма да се влоши уредбата (както често се случва).
За пореден път становището на БТПП относно прилагането на ЗОАРАКСД бе предоставено на специалистите на МИЕТ и на Световната банка. Според палатата общата цел на закона – да улесни и насърчи извършването на стопанска дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране – е постигната само в малка степен.
Все още редица законови, подзаконови и общински актове влизат в несъответствие със ЗОАРАКСД. Не са изпълнени целите по намаляване източниците на корупция чрез ограничаване дискреционната власт на администрацията и по ограничаване на сивата икономика чрез намаляване на административната тежест върху бизнеса. Изостава компютъризирането на съществуващите регистри, обслужването на „едно гише”, координацията между различните ведомства по отношение достъпа до регистри, вкл. съдебни регистри и регистри по гражданското състояние.
Недостигането на редица от тези цели, залегнали при изготвянето на закона, до голяма степен е резултат от липсата до този момент на политическа воля за прилагането му, счита председателят на БТПП.
Като цяло бизнесът е силно заинтересуван от ефективното прилагане разпоредбите на ЗОАРАКСД, но по една или друга причина в момента няма нагласата да се увеличи заделяния бюджет за консултации или обучения. Това отношение е съвсем разбираемо, но ако след сериозен анализ и оценка проличи нуждата от отделяне на допълнителни средства, за да се ускори освобождаването от ненужни административни тежести, БТПП е готова да подкрепи и това, обобщи г-н Симеонов. 
В заключение, Цветан Симеонов от името на БТПП благодари за положените усилия по проекта за последваща оценка, изрази подкрепата си за предвидените реформи и се ангажира палатата да действа като коректив, ако прецени, че посоката на промяната не съответства изцяло на интересите на българския бизнес – в чиято услуга е разработен този закон.

Още новини