Начало Новини Актуално Дуалното обучение в Мини Марица-изток ЕАД е инвестиция в бъдещето на младите хора

Дуалното обучение в Мини Марица-изток ЕАД е инвестиция в бъдещето на младите хора

Актуално

В края на първото полугодие на 2021 г. 22 ученици от 12 клас на Професионална гимназия Св. Иван Рилски, гр. Раднево завършиха практическото си обучение в реална работна среда, по професия Машинен техник, специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството. Държавният квалификационен изпит по практика се проведе на територията на трите клона при стриктно спазване на приетите и установени в Дружеството мерки за ограничаване на разпространението на COVID - 19. След полагане на Държавните зрелостни изпити и Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация 19 ученици завършиха с Дипломи за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация, а един ученик завършва със Свидетелство за професионална квалификация. Само двама не са положили успешно изпитите.

За следващата учебна 2021/2022 година Мини Марица-изток е партньор на две професионални гимназии с паралелки дуално обучение. В Професионалната гимназия Св. Иван Рилски, Раднево ще бъдат обучени 88 ученици по професиите:

  • Машинен техник, специалност Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството - 36 ученици;
  • Организатор по експлоатация в жп инфраструктурата, специалност Ръководител движение - 29 ученици;
  • Техник по железопътна техника, специалност Локомотиви и вагони - 23 ученици;

В Професионалната гимназия по електротехника и технологии Г. С. Раковски, Стара Загора в дуално обучение ще участват 32 ученици по професията Електротехник, спец. Електрообзавеждане на производството.

В резултат на активната работа с професионалните училища Мини Марица-изток ЕАД, бяха поканени за участие в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 Подкрепа за дуалната система на обучение между Министерството на образованието и науката, като бенефициент и Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж - управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

На 05.04.2021 г. изпълнителният директор на Дружеството сключи споразумения за партньорство с двете професионални гимназии за организиране и реализиране на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на ученици в първи гимназиален етап.

Дългосрочните ангажименти от страна на Мини Марица-изток ЕАД са инвестиция в обучението на младите хора чрез работа, което им дава редица предимства. Осигуряват се подготвени и квалифицирани кадри в реална работна среда - според потребностите на Дружеството, осигурява се възможност за непосредствено влияние върху съдържанието и качеството на обучение, учениците се мотивират за качествено усвояване на професията и успешна реализация на пазара на труда.

Още новини