Начало Новини Актуално Допитване до бизнеса за нормативните промени за въвеждане на ускорено 10-дневно възстановяване на ДДС

Допитване до бизнеса за нормативните промени за въвеждане на ускорено 10-дневно възстановяване на ДДС

Актуално

Допитване до бизнеса за нормативните промени за въвеждане на ускорено 10-дневно възстановяване на ДДСВ Българска търговско-промишлена палата (БТПП) постъпи материал от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), във връзка с искане от министъра на финансите за становище на Комисията по проект за промени в нормативната уредба, с които да се въведе ускорено 10-дневно възстановяване на ДДС на предприятия, отговарящи на определен набор от критерии (условно наречен Златен стандарт).

В тази връзка към БТПП е отправено искане за становище по конкретни въпроси, свързани с оценка на въздействието при въвеждане на посочените изменения в законодателството.

В обхвата на Златния стандарт за поведение ще попадат лицата, които през всяка една от последните три години:

 • са подали най-малко четири искания за възстановяване на ДДС в общ размер над 1,2 млн. лв. годишно;
 • са регистрирани по ЗДДС без прекъсвания;
 • са декларирали данъчна печалба;
 • са еднолични търговци или юридически лица;
 • не са в несъстоятелност или в ликвидация;
 • не са идентифицирани като рискови лица (липсват данни за рисково поведение за тях или за техните контрагенти);
 • нямат наказателни постановления;
 • не са имали образувано изпълнително дело с взискател Национална агенция по приходите (НАП) и към тях не са издавани актове за предявяване на солидарна отговорност в случаи на злоупотреби.

Според Министерството на финансите спазването на горните изисквания от страна на задължените лица ще им гарантира реципрочно отношение от страна на НАП доколкото техните история, икономически показатели и поведение като данъкоплатци, ги определя като ниско рискови лица и като значими за бюджета от гледна точка на размерите и честотата на възстановяванията на ДДС. Посочва се, че списъкът на лицата, които покриват изискванията на Златния стандарт няма да се публикува. Публични ще бъдат само критериите, с изключение на тези за оценка на риска.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към представителите на бизнеса да предоставят отговори (където е възможно) на въпросите, както и бележки и коментари по материала в срок до 7 май 2013 г. Предоставената информация ще бъде оформена като отговор на БТПП до КЗК, който да бъде взет предвид в становището на Комисията.

Вашите мнения и предложения по темата може да изпращате на имейл: info@chambersz.com

Въпроси

 • Моля да представите Вашето становище по предмета на производството пред КЗК,
 • Считате ли за обосновано въвеждането на ускорено възстановяване на ДДС за определени задължени по ЗДДС лица?
 • В какви обичайни срокове реално се възстановява ДДС на предприятията?
 • Считате ли, че въведеното изискване за четири искания за възстановяване на ДДС в общ размер над 1,2 млн. лв. годишно през всяка една от последните три години ще облагодетелства единствено предприятията със значителен пазарен дял? Считате ли, че въвеждането на Златен стандарт ще постави в неблагоприятно положение малките и средни предприятия в страната?
 • Какво е Вашето становище по отношение на изискването за липса на данни за рисково поведение на предприятията или техните контрагенти предвид обстоятелството, че списъкът на лицата, които покриват изискванията на Златния стандарт няма да се публикува.
 • Според Вас какъв би бил броят на предприятията, които биха изпълнили условията на Златния стандарт към настоящия момент?
 • Според Вас, какъв приблизителен процент от общия размер на възстановения ДДС биха представлявали средствата, които ще се възстановяват по Златен стандарт?
 • Моля, представете всяка друга информация, която по Ваше мнение би допринесла за изясняване предмета на производството пред КЗК?

На основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗК, в съответствие с § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗЗК, моля да посочите материалите, за които твърдите, че съдържат производствена, търговска или друга защитена със закон тайна.

Получените от Вас документи и информация, в съответствие с чл. 48 от ЗЗК, ще бъдат използвани само за целите на ЗЗК.

Моля да посочите лице за контакт във връзка с настоящата преписка.

 

Още новини