Начало Новини Актуално Допълнителна субсидия за висшите училища за качество на обучението

Допълнителна субсидия за висшите училища за качество на обучението

Актуално

Университети

Правителството прие критериите и реда за предоставяне на частта от държавната субсидия за издръжка на обучението, която се определя въз основа на комплексната оценка на висшите училища за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда.

Комплексната оценка се формира на базата на индикатори със съответна тежест, включени в три основни групи – учебен процес, научни изследвания, реализация и връзка с пазара на труда, и стойностите на индикаторите, определени в Рейтинговата система на висшите училища в България, администрирана от Министерството на образованието, младежта и науката.

Професионалните направления са разделени на две групи:

• Педагогически науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Аграрни науки и ветеринарна медицина и Изкуства;

• Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки, Здравеопазване и спорт и Сигурност и отбрана.

Субсидията за професионалното направление, по което висшето училище е класирано на първо място, се умножава по коефициент за съответното професионално направление, съобщиха от правителствената пресслужба. По този начин субсидията за издръжка на обучението на висшите училища, получили най-висока оценка за качество по професионалните направления от първата група, се увеличава с 25%, а субсидията по професионалните направления от втората група се увеличава с 12,5 на сто. Увеличение на субсидията за издръжка на обучението получават и висшите училища, класирани на второ и следващо място по съответното професионално направление, ако отговарят на определените с постановлението условия.

Необходимите средства за 2012 г. в размер на 14 990 000 лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качество, се осигуряват за сметка на предвидените разходи по бюджета на МОМН за 2012 г.

Още новини