Начало Новини Актуално Докладът на Европейската комисия за околна среда отчита напредък в мерките за качеството на въздуха

Докладът на Европейската комисия за околна среда отчита напредък в мерките за качеството на въздуха

Актуално

EKИнициатива за осигуряване на по-ефективно прилагане на политиките и правилата на ЕС във връзка с кръговата икономика, опазването на природата и биологичното разнообразие, качеството на въздуха, качеството и управлението на водите.

Днес Комисията публикува втория преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда, който е част от нейната инициатива, предприета през 2016 г., за осигуряване на по- ефективно прилагане на европейските политики и съвместно договорените правила за околната среда във всички държави членки на ЕС. Изпълнението на политиките и законодателството на ЕС в областта на околната среда е не само от съществено значение за опазването на природата, но и предоставя нови възможности за устойчив икономически растеж, иновации и създаване на работни места. Цялостното прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда може да доведе до икономии в размер на 55 млрд. евро годишно за икономиката на Съюза в резултат на намалени разходи за здравеопазване и по-малко преки разходи за околната среда.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Комисията „ Юнкер“ е поела ангажимент за изграждането на Европа, която закриля своите граждани. Нашият приоритет е да гарантираме възможно най-високо качество на въздуха, водата и управлението на отпадъците в Европа и да осигурим защита на природния капитал. Прегледът на изпълнението на политиките в областта на околната среда е насочен към постигането на тази цел, като на държавите членки се предоставят необходимите инструменти и информация.

В прегледа се описва степента на изпълнение на политиките и правилата в областта на околната среда във всяка държава от ЕС и се посочват причините за пропуските в изпълнението. Този преглед улеснява уреждането на проблемите преди тяхното задълбочаване с цел да се подпомогне вземането на решения на национално равнище, като се набелязват необходимите приоритетни действия. През 2017 г. беше създадена партньорска програма, която улеснява обмяната на опит между органите, отговарящи за опазването на околната среда, и от която вече са се възползвали всички държави членки.

Пакетът включва 28 доклада, които илюстрират степента на прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда във всяка държава членка и възможностите за подобрение, и съобщение, в което се формулират заключения и се определят общите тенденции на равнище ЕС, както и препоръки за ключови приоритетни действия, които биха довели до подобряване на ситуацията.

Актуално състояние на основните области на политиката

Прегледът показва, че 11 държави членки все още не са се справили с високите нива на емисиите на азотни оксиди (NOx) и че е необходимо намаляване на емисиите на прахови частици (ПЧ2,5 и ПЧ10) в 15 държави. Предвид отрицателното въздействие от замърсяването на въздуха върху здравето на хората и в контекста на съобщението си от май 2018 г. на тема „Европа, която закриля: чист въздух за всички“ Комисията предприе т. нар. „ диалози за чист въздух“ с няколко държави от ЕС в допълнение към по-целенасочените действия за правоприлагане.

Въпреки че като цяло политическата рамка за кръговата икономика беше укрепена, предотвратяването на отпадъците продължава да бъде сериозно предизвикателство за всички държави членки. Що се отнася до управлението на отпадъците, пет държави вече са постигнали целите за рециклиране, а в девет държави се очаква изпълнение в обозримото бъдеще; в 14 държави членки обаче има риск от неизпълнение на целта за рециклиране на битови отпадъци до 2020 г. Надеждните и ефикасни системи за управление на отпадъците са важен градивен елемент на европейската кръгова икономика.

Необходимо е да се положат сериозни усилия за цялостното изпълнение на целите, предвидени в директивите за водите, и по-специално за осигуряването до 2027 г. на добро състояние на

водните обекти в Европа. В две трети от държавите членки все още не се извършва подходящо пречистване на градските отпадъчни води. От съществено значение за постигането на целите във връзка с водите е да се увеличат инвестициите, като усилията за прилагане на мерките в областта на околната среда ще продължат да бъдат подпомагани по линия на европейските фондове.

Що се отнася до опазването на природата и биологичното разнообразие, продължава работата по разширяване на мрежата „Натура 2000“ - както на сухоземните, така и на морските ѝ участъци. ЕС вече е надхвърлил целта, според която до 2020 г. 10 % от неговите крайбрежни и морски територии трябва да бъдат определени за защитени морски зони, както е заложено в Конвенцията за биологичното разнообразие. Необходимо е обаче повечето държави членки да положат по-сериозни усилия за завършването и управлението на „Натура 2000“.

Държавите членки отбелязват добър напредък в прилагането на законодателството на ЕС в областта на климата, като се очаква целите за 2020 г. да бъдат изпълнени. Независимо от това трябва да се полагат по-ефективни усилия както на национално, така и на европейско равнище, за да бъдат спазени международните ангажименти на ЕС по силата на Парижкото споразумение и да се предотвратят най-сериозните последици от изменението на климата.

С прегледа на изпълнението на политиките в областта на околната среда беше въведен нов инструмент - партньорската програма, с която се поощрява обмяната на опит между органите, отговарящи за опазването на околната среда в различни държави. От въвеждането на тази програма до момента всички държави членки са участвали в най-малко едно събитие, свързано с кръговата икономика, качеството на въздуха, Регламента относно дървения материал, опазването на природата и биологичното разнообразие или качеството на водите.

В прегледа също така се извършва оценка на някои фактори (например управлението на околната среда), които могат значително да подобрят изпълнението на политиките в областта на околната среда. Комисията призовава държавите членки да интегрират по-добре природозащитните цели в другите политики, да подобрят ефикасността и ефективността на публичната администрация и да осигуряват по-ясна и пълна информация от значение за околната среда. Наред с това се препоръчва по-широкото ангажиране на регионалните и местните органи и на другите заинтересовани страни в усилията за разрешаване на основните предизвикателства при изпълнението на политиките в областта на околната среда.

Контекст

Първият пакет за преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда беше приет през февруари 2017 г. Прегледът се провежда в рамките на политиката на Комисията за по- добро регулиране, като се поставя акцент върху осигуряването на по-ефективно прилагане на съществуващите политики и законодателство. След въвеждането на този преглед редица държави членки организираха национални диалози във връзка с изпълнението на политиките по приоритетните теми, определени в националните доклади. В много случаи в тези диалози участваха както регионалните и местните органи, така и основните заинтересовани страни. Неспазването на съвместно договорените правила може да доведе до предприемането на правни действия от страна на Комисията. За да се избегне такъв вариант прегледът на изпълнението дава възможност за по-ефективното прилагане на политиките и правилата в областта на околната среда посредством съвместните усилия на Комисията и държавите членки.

За повече информация

Съобщение и приложение

Доклади и информационни листове за 28-те държави

Политически контекст — работен документ на службите на Комисията

Уебсайт относно прегледа на изпълнението на политиките в областта на околната среда

 

Още новини