Начало Новини Актуално Доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Актуално
Европейска комисия

При присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. все още съществуваха определени слабости в сферата на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, които можеха да възпрепятстват ефективното прилагане на законите, политиките и програмите на ЕС и да попречат на българските граждани да се възползват напълно от правата си като граждани на ЕС.

Затова в рамките на механизма за проверка и сътрудничество1 Комисията пое задължението да помага на България да преодолее тези недостатъци и също така редовно да проверява напредъка, използвайки шест показателя, свързани със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Тези показатели са свързани помежду си. Те трябва да се разглеждат заедно като част от мащабна реформа на съдебната система и като елемент от борбата с корупцията и организираната престъпност, за които е необходим дългосрочен политически ангажимент.

Как докладва Комисията за напредъка в България?

Докладите на Комисията относно напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) се публикуват два пъти годишно. Комисията представя годишна оценка на напредъка през лятото и междинен доклад през зимата. Тазгодишният доклад е петият годишен доклад за оценка. Докладът се основава на информация от българското правителство, службите на Комисията, държавите-членки и неправителствени организации и се допълва от работен документ на службите на Комисията, където се прави подробен анализ на постигнатите резултати спрямо шестте показателя на МСП.

В последния годишен доклад за оценка, публикуван на 20 юли 2010 г., беше посочено, че с приемането на нова стратегия за съдебната реформа България е дала силен тласък на процеса на реформи. В доклада бяха отбелязани и важните изменения, въведени в Наказателно-процесуалния кодекс, както и увеличените усилия за борба с организираната престъпност и корупцията. В доклада също така беше отправена препоръка към България да подобри съдебната практика, за да се даде възможност на съдебната власт да работи по-дейно и да демонстрира по-силно чувство за отговорност. В последния междинен доклад, публикуван на 20 февруари 2011 г., беше отбелязан трайният ангажимент на България за изпълнение на стратегията за съдебна реформа посредством подробен план за действие.

Какво се казва в сегашния доклад?

В тазгодишния доклад се отбелязват трайната политическа воля и ангажимент на българското правителство да продължи изпълнението на стратегията за реформа, съобщават от Представителството на ЕК в България. България продължи да провежда реформи в съдебната система, укрепи законодателството в областта на конфликта на интереси и започна структурна реформа в полицията и системата на наказателните съдилища. Същевременно в доклада се отбелязва също, че през последните дванадесет месеца борбата с корупцията по високите етажи не е довела до убедителни резултати и че като цяло резултатите от борбата срещу организираната престъпност трябва да бъдат съществено подобрени. Ръководството на съдебната власт все още трябва да покаже истински ангажимент по отношение на съдебната реформа.

В доклада се заключава, че спешно са необходими съществени подобрения в отчетността и професионалната практика в съдебната власт и разследващите органи, за да се постигнат убедителни резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност. Важно е да се постигнат реални подобрения по отношение на назначенията, оценяването и уменията в съдебната система и да се изградят ефективни структури за разглеждане на делата, свързани с организираната престъпност. Приемането на нов закон за отнемане на имущество ще бъде от голямо значение за подобряването на защитата срещу организираната престъпност и корупцията.

Какви са следващите стъпки?

В доклада се посочва, че през следващия период ще е необходим постоянен ангажимент за изпълнението на реформите в законодателството и структурите, за които е взето решение от миналото лято насам. Национален приоритет за България следва да бъде незабавното продължаване на изпълнението на стратегията за съдебни реформи и предприемането на по-нататъшни действия за основно реформиране на съдебната система.

Следващият годишен доклад за оценка по механизма за сътрудничество и проверка ще бъде представен през лятото на 2012 г., като Комисията ще направи цялостна оценка на напредъка, отбелязан от България в рамките на МСП от присъединяването ѝ. В контекста на тази оценка Комисията може да представи целесъобразни предложения. В тазгодишния доклад са включени редица конкретни препоръки, за да се помогне на България да се подготви за тази цялостна оценка.

Комисията ще продължи да подкрепя България в усилията ѝ в тази посока и ще представи следващата си оценка за напредъка през лятото на 2012 г.

Какви са шестте показателя, определени за България?

В рамките на механизма за сътрудничество и проверка за България бяха зададени следните показатели:

  • Приемане на изменения в Конституцията, които премахват всички двусмислия по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.
  • Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов Закон за съдебната власт и на нов Граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза.
  • Продължаване на реформата на съдебната власт с цел повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Оценяване на въздействието на тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.
  • Провеждане на професионални и безпристрастни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище и докладване за тях. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.
  • Вземане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното управление.
  • Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области.

Пълният текст на доклада  

Още новини