Начало Новини Актуално Доходите намаляват, разходите се увеличават

Доходите намаляват, разходите се увеличават

Актуално
Доходите намаляват

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 868 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се понижава с 2.1%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсиите. При работната заплата се регистрира относително и номинално увеличение за тримесечието, а за пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и за предходни периоди.

Относителният дял на доходите от работна заплата и пенсии е 85.8% от общия доход, съобщи Националния статистически институт. Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 459 лв., което е с 1.3% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства от 51.1 на 52.9%, или с 1.8 процентни пункта за разглеждания период.
Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 1.5 процентни пункта и съставлява 32.9% от него. През първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 2.5% и достигат до 285 лв. средно на лице от домакинство.

През първото тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се понижават с 5.8% спрямо същото тримесечие на миналата година, като достигат 44 лв. Относителният им дял слабо се понижава с 0.2 процентни пункта и представлява 5.1% от структурата на общия доход.
Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2011 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се понижават за периода с 40.4%, като достигат 24 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял се понижава с 1.8 процентни пункта и представлява 2.7% от неговата структура.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 775 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 1.4%. Разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 52.2% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 3.0% и през първото тримесечие на 2011 г. са 284 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 0.5 процентни пункта и представлява 36.6% от него през първото тримесечие на 2011 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се понижават от 147 лв. през първото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на 2011 г., когато са 140 лв. средно на лице от домакинство. Делът им в общия разход почти незабележимо се понижава с 0.1 процентни пункта и достига 18.1% от него през първото тримесечие на 2011 година.

Разходите за здравеопазване намаляват със 7.8% през първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 45 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.8% и намалява с 0.5 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2010 година.

Намаляват разходите за транспорт и съобщения с 2.6% и достигат 81 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 11.0 на 10.5%. Разходите за алкохолни напитки и цигари намаляват с 10.0% и през първото тримесечие на 2011 г. възлизат на 32 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.1%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2010 година.
Намаляват разходите за облекло и обувки с 6.3% и през първото тримесечие на 2011 г. те са 18 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 2.3%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2010 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 година. Почти се запазва потреблението на основни хранителни продукти за наблюдавания период от време.

Още новини