Начало Новини Актуално Демо бизнесплан на Зелен иновационен фонд

Демо бизнесплан на Зелен иновационен фонд

Актуално

Зелен иновационен фондЗеленият иновационен фонд представлява иновационен хъб и служи като суперструктура за предприемачи и инвеститори, чиято дейност е изцяло фокусирана върху най-новите иновации, които осигуряват устойчиво развитие на обществото. То трябва да става, не само за сметка на извличането на изчерпаеми природни ресурси и експлоатацията на работната сила, а главно чрез реализация на “зелени” иновации, които носят много висока добавена стойност и имат голям експортен потенциал.

Основна задача на Фонда е: СЪБИРАНЕ, ОЦЕНКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛИ, НОВАТОРИ И ИНОВАТИВНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА ТРАНСФЕРИРАНЕ КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ИНВЕСТИТОРИ И ДРУГИ.

Характерно за набираните иновации е, че те предварително се подлагат на детайлна патентна експертиза за обективно доказване на световна новост от компетентното Патентното ведомство (ПВ) и се приемат по преценка на Фонда, само ако са с положителна актуална патентна експертиза и съответно регистрирани в ПВ по надлежния ред. Актуалният им правен статус се удостоверява с официален документ от ПВ. В случаите, когато подаваните иновации във фонда не отговорят на изискванията за патентна световна новост, по преценка на Фонда и след писмено съгласие на притежателите им, се възлагат за доразработка от постоянно действащи специализирани експерти във Фонда, както и с помощта на външни експерти. 

fg 02Посоченият ред за набираните иновации напълно гарантира тяхната глобална новост. Основните бизнес отношения на Фонда са илюстрирани на фигурата.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Изготвена и работи интерактивната он-лайн Интернет платформа, чрез съответните формуляри на български и английски език. Може да видите как e организирана дейността на платформата (Фонда) на www.GreenInnovations.biz. Там са представени резюмета на иновации, приети и оценени във Фонда, и чрез мултимедия детайлно е показана работата им в оперативна среда.

Приходи на фонда от основната си дейност:

 1. От комисионни за трансфериране на иновации, технологии за тях, ноу-хау, съотвения софтуер и други.
 2. От съпровождане и подкрепа на трансферираните иновации. Това на първо място включва разработка на англо-български мултимедиен Интернет сайт, показващ приложението за иновацията, съобразно трансфера.

Примери:

 1. Иновацията за триколката е показана с приложението си за товарна (карго) триколка на www.CargoTrike.eu.
 2. По подобен начин е на сайта www.solextra.net, където са представени иновативни електро-топлогенератори, работещи с усилена слънчева енергия
 3. Прототипите на видеата в сайтовете, включват свързани иновации и са направени с ноу-хау от патенто притежателя с подкрепата на Фонда.
 4. От доразработка на иновации (ако е договорено) за постигане на световна новост и приемане във Фонда.
 5. От съпровождане и подкрепа на трансферираните иновации (ако е договорено).
 6. От иновативни проекти
 7. От иновации, разработени от Фонда
 8. Други

Разходи на фонда за основната си дейност:

 1. За начално закупуване на иновативна информация
 2. За обработка на информацията, включването й в офертите на фонда, качване на Интернет платформата и поддържането й.
 3. За заплащане възнаграждения на персонал и наети експерти
 4. Други

На диаграмата са показани примерни основни приходи и разходи за трансфер на лиценз в хиляди евро*
fg 01

* Забележки
1. Абсолютните суми на диаграмата са минимални и се отнасят за период до 2 години.. Те са съобразно параметрите на програмите за иновации и конкурентоспособност на МИ.
2. Когато иновациите се трансферират на лицензополучатели за обичайния 10 годишен период сумите са в пъти по-големи и включват годишни роялти. Както и когато се тансферира технико-икономически проект с ноу-хау и технология за внедряване на иновацията. Иновационният проект, предмет на сделката, се прави от патенто притежателя с подкрепата на Фонда, срещу договорено възнаграждение по т. 2 от приходите.

Още новини