Начало Новини Актуално Данни за пазара на труда в област Стара Загора през май 2022 г. 

Данни за пазара на труда в област Стара Загора през май 2022 г. 

Актуално

През месец май 2022г. в област Стара Загора на работа са постъпили 537 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 451 лица, по мерки за заетост - 1 лице, по програми - 10, по схеми на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - 75 лица.

125 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 204 са от групата на специалистите и 208 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 110 лица, със средно 318 и с основно и по-ниско 109 лица.

През месец май в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 732 свободни работни места, 569 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 141, като от тях 114 са по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, а тези по мерки са 22.

Равнището на безработица през месец май 2022г. е 3,9% при 4,5% за страната - стойността за областта не се променя спрямо предходния месец. Спрямо месец май 2021г. равнището на безработица в областта е намаляло с 0,7% /от 4,6% на 3,9%/.

Към 31.05.2022г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 690, като спрямо предходния месец /5 690/ е отчетено запазване на броя им, а в сравнение с месец май 2021г. регистрираните безработни намаляват с 1 055 /от 6 745 през месец май 2021г. на 5 690 лица през 2022г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора - 2,5%, Казанлък и Павел баня - 2,7%, а с най-високо - общините Николаево - 28,2% и Братя Даскалови - 24,6%.

Област Стара Загора е на 8-ма позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас, Габрово, Добрич, Перник и Пловдив.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 945 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор Услуги са 37% /350/, 32,8% са регистрираните от сектор Индустрия /310/, от Аграрния сектор - 4,5% /42/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 243 - 25,7%.

През месец май 2022г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 306 жени /58,1%/ и 2 384 мъже /41,9%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 14 /3 320/, а при мъжете увеличението е с 14 /2 370/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. - 25% /1 422/ и от 50 до 54г. - 12,7% /725/.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. - 1,4% /77/.

Безработните лица над 50г. са 2 147 - 37,7% от общо регистрираните.

През месец май 2022г. регистрираните младежи до 29г. общо са 744, като делът им е 13,1% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 18 лица спрямо предходния месец /726/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 938 и съставляват 16,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им се увеличава със 22 лица /916/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование - 811 души и относителен дял 14,3%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 6 лица /817/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 39,1% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 228. Спрямо предходния месец намаляват с 55 лица /2 283/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 651 души или 46,6%. Спрямо предходния месец те се увеличават с 61 лица /2 590/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии - 18,4% /1 049/;

- специалисти - 24,4% /1 389/;

- без специалност и професия - 57,2% /3 252/.

Регистрираните извън групата на безработните лица - заети, учащи и пенсионери са 34. Започналите работа от тези групи през месеца са 19.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 119.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 51.

По Регионалната програма за област Стара Загора са започнали работа:

- В община Опан - 16 лица.

- В община Казанлък - 14, от тях в реален сектор - 4.

- В община Павел баня - 10.

- В община Мъглиж - 18.

- В община Гурково - 25 от тях в реален сектор - 3.

- В община Николаево - 33, от тях в реален сектор - 4.

- В община Раднево - 26, от тях в реален сектор - 6.

- В община Гълъбово - 25, от тях в реален сектор - 2.

- В община Чирпан - 26, от тях в реален сектор - 2.

- в община Братя Даскалови - 23.

За община Стара Загора одобрените работни места са 24, от тях за реален сектор 5, като лицата ще бъдат включени в заетост от 01.07.2022г.

Агенцията по заетостта стартира от 6 юни 2022г. изпълнението на проект Солидарност, финансиран чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Чрез него ще се окаже навременна подкрепа за бърза трудова интеграция на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 46 594 860 лева.

Чрез включването си в проекта украинските граждани ще имат възможност за:

- получаване на психологическа подкрепа, професионално ориентиране, трудово консултиране и мотивиране за започване на работа;

- включване в субсидирана заетост на пълно или непълно работно време на база минимална работна заплата за период до 3 месеца;

- получаване на подкрепа на работното място посредством осигурен от работодателя ментор;

- получаване на интеграционна добавка, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет в размер на 356,00 лв. на месец за период до 3 месеца.

За да се възползват от тези услуги, украинските граждани следва да се регистрират в Дирекции Бюро по труда, които са разположени на територията на цялата страна, и там - на място, да подават заявленията си.

Работодателите, желаещи да се включат в проект Солидарност и да наемат лица от целевата група, ще могат да подават заявление за включване в проекта само чрез електронна платформа.

В периода на субсидираната заетост те ще получават средства за възнаграждения на наетите украинци в размер на минималната работна заплата (710,00 лв.) и дължимите осигуровки за сметка на работодателите, както и стимули, покриващи разходите за всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване - за останалите на работа лица след периода на субсидирана заетост, изчислени върху установената за страната минимална работна заплата.

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта, както и във всички Дирекции Бюро по труда в страната.

Съдействие за работа на пострадалите от конфликта в Украйна

Мобилният екип на ДБТ Стара Загора е провел 14 срещи с 31 лица. Мобилният екип на ДБТ Чирпан е провел среща с две украински гражданки в с.Оризово. 26 украински гражданки са консултирани на место в ДБТ Стара Загора.

На проведените срещи украинските граждани са запознати с дейността на Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда. Предоставени са поредица от информационни материали на руски и украински език - за запознаване със статута на временна закрила, за достъпа до пазара на труда в България и услугите на Агенцията по заетостта, за условията на живот и труд в България, за различни социални услуги и други полезни източници на информация. Предоставен е и QR код за попълване на електронния формуляр за проучване нагласите на украинските граждани за започване на работа.

Подадени са заявки в ДБТ Стара Загора - от 8 за 48 свободни работни места, в ДБТ Раднево - от Металинвест РЕМКО за 30 заварчици, монтьори, общи работници.

Документи за сваляне

Още новини