Начало Новини Актуално Данни за дейността на предприятията в област Стара Загора за 2021

Данни за дейността на предприятията в област Стара Загора за 2021

Актуално

По окончателни данни на НСИ за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 236, което е с 0.9% повече в сравнение с 2020 година.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 14 119. Броят на малките предприятия
(10 - 49 заети) е 934, на средните (50 - 249 заети) - 148, а на големите предприятия
(над 250 заети) - 35.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 094) и Казанлък (3 332), или съответно 59.7% и 21.9% от общия брой за областта, а най-малък - в община Опан, където развиват дейност 85 предприятия.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е 91 689, или с 0.7% по-малко спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор Преработваща промишленост - 34.6% от общия брой на заетите, следван от сектор Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети - 18.8%.

През 2021 г. в област Стара Загора стойността на продукцията по текущи цени е 10 527 млн. лв, като с най-голям дял е сектор Промишленост - 72.7%.

 

Крайният финансов резултат на предприятията от област Стара Загора за 2021 г. е печалба в размер на 1 072 млн. лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 73.2% от общия брой, със загуба - 17.2%, а с нулев финансов резултат са 9.6%.

 

Методологични бележки

Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Дейности на организации с нестопанска цел и Дейности на домакинствата.

Брой предприятия - всички нефинансови предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП.

Нетен оборот - стойността на нетните приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на нетния оборот не се включват начислените акцизии, данъци, мита или налози, пряко свързани с приходите.

Стойност на продукция - стойността на нетния оборот, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин, както и приходите от субсидии, свързани с продуктите или оборота.

Добавена стойност - стойността на продукцията, намалена с разходите за оперативна дейност, без тези за персонал и за амортизация.

Финансов резултат - разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател, и неплатените семейни работници.

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Европейската комисия, за отчетната 2021 г. е направена промяна в дефинициите на някои от показателите в сравнение с 2020 година.

Още новини