Начало Новини Актуално Данъчни облекчения на физически лица за 2010 г.

Данъчни облекчения на физически лица за 2010 г.

Актуално
Стара Загора

Физически лица могат да ползват данъчни облекчения с годишната данъчна декларация за облагане на доходите за 2010 г., съобщиха от пресцентъра на Офиса на Националната агенция за приходите (НАП) - Стара Загора.

1. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност:

Ползва се от лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, като им дава възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв. Облекчението може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към декларацията се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК.

2. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане:

Облекчението е в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”.         

3. Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране:

Сборът от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Към декларацията се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.           

4. Данъчно облекчение за дарения:

Намалението се прилага върху сбора на годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението: 
4.1. До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;  на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективност". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
4.2. До 15 на сто от данъчната си основа можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на  Център "Фонд за лечение на деца", Център „Фонд за асистирана репродукция” и/или Център „Фонд за трансплантация”.
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи. Към декларацията се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.

Внимание! За 2010 г. данъчно облекчение за дарения може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Още новини