Начало Новини Актуално Цветан Симеонов: И в легалния бизнес се нарушава трудовото законодателство

Цветан Симеонов: И в легалния бизнес се нарушава трудовото законодателство

Актуално
Цветан Симеонов

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) представи в Стара Загора резултати от мащабно проучване на дела на нерегламентирано получаваните възнаграждения и за частичните заплащания по трудов договор в страната. Анкетирани са 6300 работодатели, служители и синдикалисти в страната.

Обхванати са 10 икономически отрасъла, сред които са хотелиерство и ресторантьорство, производство, строителство, транспорт, образование.

Дори и в светлия сектор на икономиката има нарушения на трудовото законодателство и това е обезпокояващ факт, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. Данните показват, че над половината работещи в предприятията от Южен централен район на България се осигуряват на минималния праг за заеманата длъжност.
В Североизточния район, например, частичното заплащане е основна практика - 16,5% от анкетираните, следван от Южен централен район - 15%. В двата район най-често се среща и нерегламентирано получаване на възнаграждения, съответно 2,6% и 2%.
Анализът от проучването показва, че най-нисък е делът на трудовите договори в Североизточен район - 83,5%, което с почти 10% по-малко от средната за страната стойност - 92,2%. Най-много сключени договори има в Северозападния район - 97,8%. За Южния централен район той е 96,5 %.

Нарушения има и при допълнителното заплащане на извънредния труд. Направеното проучване цели да установи негативните практики в прилагането на нормативната уредба в областта на трудовоправните и осигурителните отношения. На базата на анализа им ще бъдат формулирани мерките, чрез които да бъде повишена обществената нетърпимост към неформалната икономика.

Проектът на БТПП Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й, се осъществява в партньорство с КТ Подкрепа. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Договор № BG 051PO001-2.1.07.

Общата цел на проекта е подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Специфични му цели са:
•    Подпомагане на действията на държавата за превенция и борба с нерегламентираното предлагане на труд
•    Промотиране и разпространение на иновативни и подходящи форми на организация на труда с цел подобряване качествата на работната сила и резултатите от нея при гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд
•    Подкрепа на предприятията за подобряване възможностите за заетост посредством   обучения,   насърчаване   на   самостоятелната   стопанска инициатива и географската мобилност
•    Разработване на политики за недопускане на недостиг на работна ръка Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември 2013 г. и включва множество дейности, свързани с постигане на определените цели.

Цветан Симеонов съобщи още, че се обсъжда идеята за откриване на телефон за сигнали за нарушения на трудовото законодателство.

В срещата в Стара Загора участваха председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов, Александър Димитров - началник на отдел Икономически анализи в БТПП, представители на синдикатите, на неправителствени организации в помощ на бизнеса и журналисти.

 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов по време на представянето на резултатите от анкетата
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и председателят на ТПП - Стара Загора Олег Стоилов по време на представянето на резултатите от анкетата

Председателят на БТПП Цветан Симеонов

 


Още новини