Начало Новини Актуално ЦИЕС ЕООД получи правото да сертифицира детски площадки и други уреди и фактори

ЦИЕС ЕООД получи правото да сертифицира детски площадки и други уреди и фактори

Актуално
сертифициране детски площадки

Органът за контрол от вид А към ЦИЕС ЕООД получи сертификат за акредитация в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020. Документът е с номер: БСА рег. № 112 ОКА. Издаден е със заповед 66/18.01.2012 г. на националния орган ИА БСА. Сертификатът е резултат от двугодишна упорита подготовка и в отговор удовлетворените строги изисквания.

Основните насоки в дейността на Органа за контрол от вида А (ОКА) към Центъра за изпитване и европейска сертификация произтичат от нормативната уредба по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и се изразяват в контрол на нови обекти или в контрол на експлоатацията на съществуващи обекти и съоръжения. Една от тези дейности е oценяването на съответствието на площадки за игра, съгласно Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на деца. Оценката се документира в Доклад за контрол. Персоналът на ОКА не участва в проектирането, разработването, производството, доставката, монтирането, използването и поддръжката на контролираните обекти. Като независима и самостоятелена страна, ОКА гарантира в най-висока степен безпристрастност на извършената оценка.

Органът за контрол от вида А разполага с модерна апаратура за измерване, периодично предоставяна за калибриране в акредитирани лаборатории, както и с компетентен технически персонал, с умения и практически опит.

Обхват на акредитация са:

  • Детски площадки, разположени на открито и на закрито
  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
  • Електрозащитни средства
  • Физични фактори (шум, вибрации, изкуствено осветление, микроклимат, вентилационни и климатични инсталации)
  • Химични агенти във въздуха на работна среда
  • Нетоксични прахове във въздуха на работна среда и свободен кристален силициев диоксид

Това е поредната нова дейност на ЦИЕС, с която центърът може да бъде полезен при осигуряване на сигурна и безгрижна игра на децата и на здравословни и безопасни условия на труд на работното място.

 

ЦИЕС сертификат

Още новини