Начало Новини Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

EKЕвропейската комисия представи днес своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextG en eration EU , който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си раб от на програма за 202 0 г. , която ще определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната устойчивост.

Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. 

За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ

Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.

NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно бъде увеличен до 2,00 % от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро от финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС - не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г.

За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собств ени ресурси . Освен това, за да се предоставят средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014- 2020 г. да бъде изменена, за да е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.

Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:

1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:

 • Нов механизъм за възстановяване и устойчивостс бюджет от 560 милиарда евро ще предоставя финансовата подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.
 • Увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаване между настоящия момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU , които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки.
 • Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
 • Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро, за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие и така наречената стратегия от фермата до трапезата.

 2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:

 • Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Той може да започне да функционира през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
 • Модернизиране на InvestEU - водещата инвестиционна програма на Европа до равнище от 15,3 милиарда евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
 • Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.

3. Извличане на поуки от кризата:

 • Нова Здравна програма - EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9,4 милиарда евро .
 • крепване с 2 милиарда евро на rescEU - Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи.
 • 94,4 милиарда евро за програма Хоризонт Европа, която ще бъде подсилена за финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
 • Подкрепа за партньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност, включително хуманитарна помощ.
 • Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети. Други ин струменти ще бъдат подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

Постигането до юли на бързо политическо споразумение относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. на равнището на Европейския съвет е необходимо, за да се даде нова динамика на възстановяването и ще предостави на ЕС мощен инструмент за съживяване на икономиката и за изграждане на бъдещето.

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС:

Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:

 • Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
 • Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста водородна икономика в Европа;
 • По-чисти транспорт и логистика, включително изграждането на един милион зарядни установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в нашите градове и региони ;
 • Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера:

 • Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
 • Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;
 • Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
 • Повишена киберустойчивост.

Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:

 • Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави 100 милиарда евро помощ за работниците и предприятията;
 • Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;
 • Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;
 •  Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на държавите членки да генерират приходи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС

Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области, включително в стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги проверки преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и управлението на кризи Комисията ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отреди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза.

Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона.

Можем и трябва да извлечем поуки от тази криза, но това ще е възможно само с участието на нашите граждани, общности и градове. Конференцията за бъдещето на Европа ще играе важна роля за по-нататъшното укрепване на демократичните основи на Европа в света след кризата, предизвикана от коронавируса.

ОТГОВОРЕН ЛИДЕР НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ

ЕС се ангажира да ръководи международните усилия за действително възстановяване по света, по-специално чрез съвместна координация с Обединените нации, Г-20 и Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка или Международната организация на труда. ЕС ще продължи да работи в особено тясно сътрудничество със своите непосредствени съседи на изток и на юг и с партньорите си в Африка.

  

КОНТЕКСТ

 В съвместното изявлен ие на членовете на Европейския съвет, прието на 26 март 2020 г., Европейската комисия бе призована да разработи координирана стратегия за излизане от кризата, всеобхватен план за възстановяване и безпрецедентни инвестиции, които да позволят на нашите общества и икономики да функционират нормално и да постигнат устойчив растеж, интегрирайки, наред с другото, екологичния преход и цифровата трансформация. Въз основа на този мандат, на 15 април председателите на Комисията и на Съвета представиха, като първа стъпка, съвместна ев ропейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID -19. Представеният днес пакет, основан на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и на актуализираната работна програма на Комисията за 2020 г., обхваща втората част от мандата, а именно необходимостта от цялостен план за възстановяване.

ЕС вече реагира колективно, координирано и енергично, за да смекчи икономическия шок от кризата, предизвикана от коронавируса. Бюджетните рамки и правилата за държавна помощ бяха облекчени, за да могат държавите членки да действат. Използваме всички налични средства в бюджета на ЕС, за да подкрепяме здравеопазването, работниците и предприятията и мобилизираме финансиране от пазарите, за да помогнем за запазването на работни места.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

Още новини