Начало Новини Актуално Центровете за професионално обучение ще се лицензират по електронен път от 2010 г.

Центровете за професионално обучение ще се лицензират по електронен път от 2010 г.

Актуално

Центровете за професионално обучение и Центровете за информация и професионално ориентиране ще могат да се възползват от нови електронни административни услуги, вкл. и он-лайн процедура за лицензиране, съобщиха от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО). В момента в агенцията се реализира проект, чиято цел е до ноември 2010 г. основните услуги на Агенцията, свързани с дейността на центровете за професионално обучение, да бъдат предоставяни по електронен път, съобщиха от Публисис Кънсалтънтс | МАРК.

Проектът „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение” стартира през м. юни 2009 г. и се изпълнява по приоритетна ос III на ОПАК “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, т. 3.1. 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 и е съ-финансиран от Европейския социален фонд.
„Електронните услуги, свързани с лицензиране на центровете за професионално обучение (ЦПО), наблюдение на качеството на предлаганите от тях обучения, подаването на информация за дейността им, ще съкратят времето и ще облекчат достъпа до продължаващо професионално обучение за нашите партньори и клиенти”, каза г-н Деян Пушкаров, Председател на НАПОО. „В условия на икономически спад и растяща безработица, вярваме, че търсенето на допълнителна квалификация и професионално обучение ще расте”.
Проектът на НАПОО е фокусиран в няколко направления - повишаване квалификацията на служителите и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса, облекчаване на административните процедури за лицензиране на доставчици на професионално обучение и подаване на инфор¬мация за годишната им дейност, както и оптимизиране на механизмите за обратна връзка с потребителите на административни услуги, предоставяни от НАПОО.
Поетапно в рамките на проекта се предвижда въвеждането на електронни услуги за издаване на служебни бележки и справки, издаване и изменение на лицензии, издаване на копия от документи и др. Очаква се до ноември 2010 г. гражданите, бизнесът и структурите на държавната администрация да получат по-качествени услуги, които да се осъществяват в по-кратки срокове.

Дейности по проекта:
Предвидените дейности по проект „Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение” включват анализ на ефективността на предоставяните електронни административни услуги, ре-инженеринг на административните процеси, повишаване на качеството и съкращаване на сроковете на услугите, усъвършенствани и облекчени процедури за лицензиране и подаване на информация за дейността, чрез внедряване на он-лайн системи за подаване на документите и следене на техния статус, и информационни дейности.

Информация със свободен достъп чрез сайта на НАПОО:
В момента НАПОО осигурява свободен достъп до регистъра на центровете за професионално обучение (ЦПО) и центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), както и до Списъка на професиите за професионално образование и обучение чрез сайта си www.navet.government.bg и чрез Информационната система, чието надграждане предстои. Тя ще бъде снабдена с модули, които ще автоматизират процесите, като се осигури и он-лайн въвеждане на информацията, свързана с регулаторните режими, и получаване на он-лайн информация за статуса на подадените документи. Системата ще включва елементите и на националната квалификационна система:
• регистър на лицензираните ЦПО и ЦИПО;
• регистър на професиите в системата на професионалното образование и обучение;
• регистър на обучаващите в системата на професионалното обучение;
• регистър на външните експерти;
• регистър на издадените документи за придобита професионална квалификация в ЦПО.
Системата ще се използва и за обратна връзка на гражданите и бизнеса с НАПОО за подаване на сигнали, предложения и информация за удовлетвореността от предлаганите административни услуги.

За колко време се издава лиценз на Център за професионално образование:
Издаването или изменението на лиценз от НАПОО за Център за професионално образование или Център за информация и професионално ориентиране в момента отнема до 3 месеца, издаването на справка или дубликат на лицензия 7 или 14 дни,, издаването на удостоверение за промяна в списъка на професиите – до 30 дни. Успоредно с облекчаване на административните процедури за регистрация и лицензиране на образователни центрове, се засилва и контролът върху качеството на предоставяните услуги. След въведените промени в Закона за професионалното образование и обучение през 2009 г., Националната агенция извършва цялостен  контрол над дейността и качеството на услугите, предоставяни от ЦПО.

За НАПОО
Националната агенция за професионално образование и обучение е създадена през 2000г. като структура към Министерски съвет, чиято основна цел е да организира, подпомага и контролира процесите по предоставяне на професионални обучителни услуги, разработването на държавни образователни изисквания и Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Освен издаването и изменението на лицензии на Центрове за професионално обучение и Центрове за информация и професионално ориентиране, Агенцията осигурява консултации, издава справки, води Регистър на лицензираните центрове и контролира тяхната дейност. Дейността на Агенцията се управлява от Управителен съвет, в който участват, на трипартитен принцип, представители на Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на здравеопазването; Министерство на земеделието и храните; Министерство на икономика, енергетика и туризъм; Министерство на регионалното развитие и благоустройство, на националнопредставителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

 

Още новини