Начало Новини Актуално Цената на природния газ се повишава, на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени

Цената на природния газ се повишава, на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени

Актуално

КЕВРКомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от Булгаргаз ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец октомври 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между Булгаргаз ЕАД и Газпром экспорт. Приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 1.10.2020 г. от Булгаргаз ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 30.09.2020 г., за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. септември 2020 г. на Европейската централна банка, както и за осреднените цени на алтернативните на природния газ горива /мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%/, към 30.09.2020 г.

С решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 октомври 2020 г. е в размер на 24,72 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м.септември 2020 г. утвърдената цена на природния газ беше в размер на 22.46 лв./MWh.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени.

В утвърдената цена на природния газ от 24,72 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността обществена доставка по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на Булгаргаз ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между Природният газ поскъпва, цената на електрическата и на топлинната енергия остават непроменени Булгаргаз ЕАД и ООО Газпром экспорт и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик Булгаргаз ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец октомври 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори, съобщиха от регулаторната комисия.

Още новини