Начало Новини Актуално БВП на България през 2010 г. е близо 70,5 млрд. лв.

БВП на България през 2010 г. е близо 70,5 млрд. лв.

Актуално
БВП на България

През четвъртото тримесечие на 2010 г. Брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 206.5 млн., като на човек се падат 1 359.4 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

През 2010 г. БВП възлиза на 70 474.3 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 033 млн евро, като на човек се падат 4 786.8 евро, съобщават от Националния статистически институт.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 19 962 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 658.8 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.440271 лв. за щатски долар БВП възлиза на 13 860 млн. долара и съответно 1 846.1 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 206.5 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 359.4 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност2 през четвъртото тримесечие на 2010 г. възлиза на 17 012.5 млн. лв. по текущи цени.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 5.5 процентни пункта през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 33.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 63.3%, което е с 6 процентни пункта по-малко спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 3.3% през четвъртото тримесечие на 2010 година.

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2010 г. се изразходва 69.7% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал формират 28.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно в размер на 1 766.4 млн. лв. и заема дял от 8.8% в структурата на БВП.

За 2010 г. БВП достига номинален стойностен обем от 70 474.3 млн. лева. Преизчислен в щатски долари, БВП при средно годишен валутен курс от 1.477896 лв. за щатски долар възлиза на 47 685.6 млн. долари. На човек от населението се падат 9 362.2 лв. от обема на показателя, или 6 334.8 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 36 032.9 млн., като на човек от населението се падат 4 786.8 евро.

БВП за 2010 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.2% спрямо 2009 година.

Брутната добавена стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 60 645.7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 0.2% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2009 година.
Индустриалният сектор създава 31.2% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с 2009 година.

Секторът на услугите създава 63.5% от общата добавена стойност, а аграрният сектор достига 5.3% от добавената стойност. От категориите на крайно използвания БВП инвестициите в основен капитал достигат относителен дял от 23.5% в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението формира 69.1% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е негативно.

Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година ръстът на БВП е 2.8%.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.3%.
Предварителните данни за четвъртото тримесечие на 2010 г. потвърждават отчетеното при експресните оценки нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването спрямо предходното тримесечие. Според предварителните данни ръстът на тези показатели е 1.7% за крайното потребление и 7.4% за бруто капиталообразуването. През четвъртото тримесечие износът и вносът на стоки и услуги нарастват съответно с 0.8 и 9.1% спрямо предходното тримесечие.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.2%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в промишлеността - с 8.4%, и финансовия сектор - с 5.2%. Аграрният сектор, строителството и услугите в областта на търговията, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и съобщенията имат отрицателен принос в добавената стойност и отчитат намаление през разглеждания период. По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от 2.8% има колективното потребление, износът на стоки и услуги и бруто капиталообразуването в основен капитал, които се увеличават съответно с 12.7, 16.0 и 7.2%. Индивидуалното крайно потребление отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 2.9%.

Методологични бележки
Тримесечното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на „Европейската система на национални сметки, 1995” (ЕСНС ’95) - издание на Евростат, приети с Регламент 2223/96 на ЕК.
Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ. Резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и
тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно (в срок до 15 месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.
Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване. За официална е приета оценката на БВП по производствения метод. Различията в оценките на показателя по двата метода се посочват, като небалансирана сума от страна на крайно използвания БВП.

Още новини