Начало Новини Актуално Бюджетните разходи са намалели с над 500 000 лева

Бюджетните разходи са намалели с над 500 000 лева

Актуално
Спад в разходите

Бюджетната позиция на страната през първото тримесечие на 2011 г. се подобрява значително спрямо същия период на 2010 г., като касовият дефицит по Консолидираната фискална програма (КФП) се свива до 741.9 млн. лв. спрямо 1 669.0 млн. лв. към март 2010 година. Дефицитът по КФП за първото тримесечие на 2011 г. е в размер на 1.0% от прогнозния БВП при 2.4% от БВП за същия период на 2010 година.

Подобрението на бюджетното салдо се дължи на по-добро представяне, както в частта на приходите, така и в частта на разходите. Параметрите по приходите и разходите се развиват в рамките на планираното за периода, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

Номиналното подобрение на бюджетното салдо за първото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период на предходната година е с 927.1 млн. лева. Бюджетното салдо по консолидирания бюджет към края на март 2011 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 751.8 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 9.9 млн. лева. На месечна база за месец март бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 8.6 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец март възлизат на 5 529.5 млн. лв. или 21.1% от планираните в Закона за държавния бюджет за 2011 година. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията по КФП към края на първото тримесечие бележат ръст от 6.9 % или 358.3 млн. лева. Повишението спрямо края на март 2010 г. се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 281.5 млн. лв. (16.4%) и по-високите приходи от социални и здравноосигурителни вноски, при които се отчита ръст от 136.6 млн. лв. или 11.4%.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец март възлиза на 4 580.0 млн. лв., което е 82.8% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1 074.8 млн. лв., което е 28.3 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1 999.2 млн. лв. или 19.2% от програмата за годината. Приходите от ДДС възлизат на 1 165.3 млн. лв. или 18.0% от планираните със ЗДБРБ. Постъпленията от акцизи към месец март възлизат на 802.4 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 21.1%. Приходите от мита възлизат на 28.6 млн. лв. или 28.6 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 173.8 млн. лв., което е 22.7% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 март са 1 332.2 млн. лв. или 23.2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 949.4 млн. лв. или 17.2% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС към 31 март възлизат на 6 271.4 млн. лв., което е 22.3% от годишния разчет. Спрямо края на първото тримесечие на 2010 г. се отчита подобрение - общите разходи по консолидирания бюджет са с 568.8 млн. лв. (8.3%) по-ниски. В структурно отношение спрямо март 2010 г. капиталовите разходи, разходите за субсидии за нефинансови предприятия и разходите за заплати и осигурителни вноски са по-ниски, докато при здравноосигурителните плащания се отчита повишение. Текущите нелихвени разходи са в размер на 5 330.8 млн. лв. (23.7% от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 406.5 млн. лв. (11.0% от разчетите), а лихвените плащания - на 284.0 млн. лв. (43.0% от планираните в бюджета за 2011 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през първото тримесечие на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 250.1 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 31 март 2011 г. възлиза на 4.7 млрд. лева.

Още новини