Начало Новини Актуално Бюджетът за 2012 г. предвижда повече средства за образование, култура, спорт и спешната медицинска помощ

Бюджетът за 2012 г. предвижда повече средства за образование, култура, спорт и спешната медицинска помощ

Актуално
образование Стара Загора

Със свое решение Министерският съвет одобри проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 година. При разработването на бюджетната рамка за 2012 г. усилията са насочени към обезпечаване с национален ресурс на реализацията на програми и дейности в областта на образованието и културата.

Това става за сметка на редуциране на средствата за отбрана, сигурност и вътрешен ред при осигуряване финансирането на основните функции в тези сектори.

Паралелно с бюджетната процедура Министерството на финансите постигна консенсус в рамките на широк политически диалог относно фискалните правила, обединени в „Пакта за финансова стабилност". Те гарантират в дългосрочен план макроикономическа и финансова устойчивост на страната. През 2012 г. секторите, стимулиращи икономическия растеж - строеж на пътна, екологична и комунална инфраструктура, културно-историческо наследство, наука и образование, получават сериозна финансова подкрепа от оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.
Бюджет 2012 е израз на решимостта на правителството да реализира декларираните намерения за фискална консолидация в средносрочен период и постигане на балансирана бюджетна позиция през 2014 г., което намери израз в приетите от Министерския съвет тавани на разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за периода 2012 - 2014 г.

Основни макроикономически показатели

Макроикономически показатели

2010 г.

Отчет

2011 г.

Очаквано

2012 г.

Прогноза

БВП (млн. лв.)

70 474

76 606

81 629

- реален растеж (%)

0,2%

2,8%

2,9%

Хармонизирана инфлация (%)

- в края на годината

4,4%

3,9%

2,8%

- средна за периода

3,0%

3,8%

3,2%

Валутен курс (USD/BGN)

- в края на годината

1,48

1,38

1,39

- средногодишен

1,47

1,38

1,39

Текуща сметка (в % от БВП)

-1,3%

1,9%

1,0%

Преки чуждестранни инвестиции

(в % от БВП)

4,9%

2,1%

2,8%

Последните икономически и финансови събития, както в световен мащаб, така и в рамките на еврозоната, станаха причина за ревизиране на макроикономическата прогноза към по-песимистичен сценарий за растежа на националната икономика в рамките на тригодишния период, като за 2012 г. прогнозата е за ръст от 2,9% от БВП.
С настоящия бюджет правителството ревизира фискалната цел за 2012 г., залагайки дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,3% от БВП, без да променя поетия ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Планираната фискална позиция през 2012 г. се предвижда да бъде постигната при размер на приходите по КФП от 35,2% от БВП и размер на разходите по КФП от 36,5% от БВП. Допълнителната фискална консолидация е буфер, който ще позволи да се ограничат негативните ефекти върху бюджета в резултат на забавения тренд на икономическия растеж и на осъществяващата се промяна в структурата му. Заложеният минимален размер на фискалния резерв се запазва на ниво от 4,5 млрд. лева.

Правителството ще продължи да провежда фискална политика, основана на ниски данъци и ограничена преразпределителна роля на държавата при спазване на наложените фискални правила, което ще гарантира стабилни условия за растеж на икономиката и привличане на инвестиции. Стабилната данъчно-осигурителна политика през последните години има съществен принос за смекчаване на негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза върху българската икономика. И през 2012 г. се запазват ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти за достигане на минималните нива на облагане в ЕС, съобразно договорените преходни периоди.

И през следващата година България ще остане сред страните в ЕС с една от най-ниските стойности на показателя консолидиран държавен дълг към БВП. През 2012 г. се очаква нарастване на темпа на увеличение на съотношението на консолидиран държавен дълг към БВП и достигане на стойности от около 19 процента.
Положителните коментари на международните финансови институции и наблюдатели потвърждават оценката, че поетият от страната път на благоразумна фискална политика ограничава финансовите рискове, въпреки високата степен на несигурност.

 

Още новини