Начало Новини Съобщения БТПП с принос към повишаване на дигиталните умения

БТПП с принос към повишаване на дигиталните умения

Съобщения

Българската търговско-промишлена палата успешно приключи изпълнението на проект „Бъди дигитален“ по операция „Съвместни действия на социалните партньори“, Компонент 2 по по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Партньори по проекта бяха КТ „Подкрепа“, КНСБ, Министерство на труда и социалната политика  и Национална агенция за професионално образование и обучение.

Дигиталната трансформация е част от двойния преход и е процес, който се утвърждава както във всички сфери на икономиката, така и в бита. В условията на КОВИД пандемията този процес започна да се развива все по-динамично.

За да се отговори на предизвикателствата, които дигитализацията поставя пред бизнеса и пред обществото като цяло, е необходимо дигиталните умения на заетите лица да отговарят на нарастващите изисквания от такива умения при различните професии/длъжности, както и работещите да притежават специфични за професията и длъжността им дигитални умения.

Ето защо БТПП, съвместно с останалите социални партньори, се ангажира да се включи в разрешаването на това предизвикателство.

Главна цел на проекта бе да се допринесе за придобиването на специфични нива на дигитални умения от заети лица от 65 идентифицирани професии/длъжности в 15 различни икономически дейности/поддейности по КИД 2008, необходими за успешното изпълнение на служебните им задължения.

В процеса на изпълнението на проекта се проведоха проучвания на действителното и на желаното за дадена длъжност/професия ниво на притежавани дигитални умения и на потребностите от такива умения. На базата на анализите на резултатите от проведените проучвания се разработиха, тестваха и валидираха 65 унифицирани профили за дигитални умения по 65-те селектирани ключови професии в определените за БТПП сектори. Разработиха се 16 програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, които също бяха тествани и валидирани. Подготвиха се 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигиталните умения, както и 16 методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на заетите лица.

В рамките на проекта се разработиха и 4 модела на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията, адекватни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси за активно управление на промените и осигуряване на успешна адаптация на предприятията и работниците и служителите към тези промени.

 

Още новини