Начало Новини Актуално БТПП работи по проект за предотвратяване на нелоялната конкуренция и за защита правата на заетите лица

БТПП работи по проект за предотвратяване на нелоялната конкуренция и за защита правата на заетите лица

Актуално

Каква е степента на информираност на работодателите и заетите лица относно действащата и прилагана нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения – това е завършилата първа част от амбициозен проект, осъществяван с помощта на регионалните търговско-промишлени палати по оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд и има за цел осигуряването надеждна информация за конкретните знания на работодателите и заетите лица в страната, съобщиха от пресцентъра на Българска търговско-промишлена палат (БТПП).
До този момент по проучването са анкетирани 5763 фирми от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес отрасли във всяка от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно – образователни услуги. Получените анкетни карти са 6293, защото на много места освен работодатели са отговаряли и заетите лица.
Анкетното проучване на БТПП е най-значително по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли.
По проект Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й, е заложено да се направи оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция  от т.н. сив сектор и за защита правата на заетите лица.
При съществените промени в нивата на заетост в последните месеци, знанията за правните и осигурителните правоотношения ще позволи на заетите и на временно загубващите работното си място, да бъдат добре информирани за правата си и за задълженията на работодателите – това сподели г-жа Беата Папазова от БТПП, която е ръководител на проекта.
Сега, след приключването на първата част на проекта, започва задълбочен анализ на резултатите и на тази база определяне на основни теми за организиране и провеждане на дискусии и обучения. След това ще бъде разработен на методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията. Общо проектът предвижда изпълнението на 15 дейности в течение на 51 месеца – до 31.12.2013 година.
Повече информация за проекта е достъпна на сайта на проекта на адрес  http://www.nea-project.bcci.bg

Още новини