Начало Новини Актуално БТПП: Представителите на бизнеса искат по-балансирани и свободни пазари

БТПП: Представителите на бизнеса искат по-балансирани и свободни пазари

Актуално

В контекста на Националната програма за реформи Българската търговско-промишлена палата изготви пакет с предложения за по-добро регулиране на българската икономика. Главна задача в сегашната кризисна среда е да се гарантира макроикономическата стабилност в страната, считат експертите на Палатата.

Това трябва да стане на първо място чрез чувствително намаляване на разходите в публичния сектор, съчетано с реформи за повишаване на ефективността му. Делът на средствата, преразпределяни чрез бюджета, трябва да се намали до най-много 35% от БВП, се казва в съобщение, изпратено от пресцентъра на Българска търговско-промишлена палата.
Необходимо е да се предприемат стъпки за ускореното приемане на България в еврозоната, а докато това стане факт, трябва стриктно да се придържаме към правилата на валутния борд.
БТПП повтаря предложенията си за подобряване на данъчния режим за бизнеса. Срокът за възстановяване на данъчния кредит по ЗДДС следва да се намали до 15 дни, а отговорността за чужда вина да се отмени. БТПП предлага намаляване на данъчната ставка за едноличните търговци от 15% на 10%. Данъкът върху дивидентите следва да се премахне.
В същото време е наложително да се увеличи контрола по спазването на данъчния и митнически режим – особено спрямо вноса на стоки по занижени цени и стоки, които нарушават права върху индустриална собственост. Също така е време да се регламентират данъчните стимули за инвестиции в иновации, както и да се разширят стимулите за придобиване на семейно жилище от млади семейства.
Българската икономика се нуждае от повишаване на бързината при реализиране на административните и наказателни санкции при нарушенията, счита БТПП.
Относно реформирането на осигурителния режим, според БТПП трябва да се върви към изравняване на осигурителните задължения на държавните с останалите работници и служители. Предвид по-ранното пенсиониране на военнослужещите (МНО и МВР), следва да се промени осигурителния режим за тях. Не на последно място, време е да се въведе ефективен контрол срещу издаването на фалшиви болнични листове.
БТПП предлага седем мерки за подобряване на административното обслужване, включително ускоряване на процедурите чрез електронизация на документите. БТПП е за това, административните служители да носят имуществена отговорност за неотговаряне в срок на подадени жалби и сигнали, запитвания.
Всички конкретни планирани законодателни промени, които засягат стопанската дейност, следва да се оповестяват с поне шест месеца напред, за да може предприемачеството да ги предвиди и планира, предлага още Палатата.
В институционален план, БТПП се застъпва за реципрочни задължения в социалния диалог: НПО да мотивират предложенията, които отправят към администрацията, а последната да мотивира евентуалното неприемане на тези предложения, респ. да предоставя периодичен отчет по изпълнението на поетите ангажименти.
БТПП вижда потенциал за реформи в българската икономика в повишаването на прозрачността на обществените поръчки, облекчаване и ограничаване на регулативните режими, както и разработване на пакет от мерки за активно подпомагане утвърждаването на единния европейски пазар на специфични, характерни за националното производство продукти.   
В предложенията на БТПП централно място заема обезпечаването на алтернативни източници на енергия за икономиката на страната. Належащо е приемане на национална енергийна Стратегия, която да доведе до рязък ръст на ефективността на българската енергетика. На дневен план са проектите за свързване с газовите мрежи на Гърция и Румъния, изграждане на терминали за втечнен газ извън акваторията на Черно море, финансиране на предприятията за поддържане на запаси от алтернативни горива и др.
Акцизът за пропан-бутана следва да се намали до минималния за страните от ЕС, счита БТПП. Да се осигурят инвестиции за разширяване на газовото хранилище в Чирен и за изграждане на ново подземно хранилище в района на Галата. Да се идентифицират причините за забавяне на концесиите за проучване и добив на природен газ и други енергийни ресурси с оглед осигуряване на постоянни местни източници на енергийни суровини. Периодично да се информира обществото за напредъка по междудържавните преговори и да се активизира изпълнението на международните проекти „Южен поток” и „Набуко”.
Да се пристъпи към договаряне за продажба на емисионни права по Протокола Киото с оглед реализиране на около 1 млрд. лв. и подпомагане с част от тези приходи изпълнението на проекти за намаляване на въглеродните емисии. Необходимо е да се разработи нормативен акт, изменящ механизма за определяне на регулираните от държавата цени на енергоносителите.
БТПП предлага също така комплекс мерки за създаване на по-гъвкав пазар на труда, който да балансира отношенията между работодатели и служители. Това може да стане вкл. чрез регламентиране на дейността на агенции за временна заетости, на работата от разстояние (telework) и др. подобни. Като цяло е нужно да се потърсят повече възможности за намалено работно време, неплатени отпуски и по-опростени процедури за освобождаване на работна ръка в условията на криза. За работодателя да отпадне задължението да финансира несвойствени за производството разходи.
Определянето на размера на минималната работна заплата да стане въз основа механизъм с критерии като ръст на производителността и на брутния вътрешен продукт на глава от населението.
В заключение, БТПП се обявява за активно сътрудничество в областта на управлението и повишаване квалификацията на човешките ресурси. За пореден път Палатата предлага представители на бизнеса да се привлекат за участие в институциите, занимаващи се с изготвянето и утвърждаването на учебни планове и програми за професионалните учебни заведения. Така учебните програми ще бъдат по-тясно обвързани с потребностите на бизнеса. В състава на комисиите за държавен изпит или защити на дипломни работи да бъдат включвани представители на бизнеса от съответния бранш.

Още новини