Начало Новини Актуално БТПП издава международно признати сертификати за форсмажор

БТПП издава международно признати сертификати за форсмажор

Актуално

сертификат форсмажорБългарската търговско-промишлена палата (БТПП) напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала непреодолима сила (форсмажор). През изминалата 2012 г. БТПП е подписала 83 сертификата за форсмажор, с което е помогнала на българските фирми и им е спестила заплащане на неустойки, в следствие на неизпълнение на сключени договори.

В сравнение с 2011 г. значително се е увеличил броят им, както заради повечето събития, които могат да бъдат определени като непреодолима сила, но и поради факта, че сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП, са международно признати. Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, предвид стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им и ролята на търговските палати по света и съществуващата обичайна практика. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.

Под непреодолима сила (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат следните документи:

  • официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
  • копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  • справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора;
  • Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП.

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.

За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, имейл: z.georgieva@bcci.bg

Още новини