Начало Новини Актуално БТПП е против повишаването на минималната работна заплата

БТПП е против повишаването на минималната работна заплата

Актуално
БТПП против увеличение минимална работна заплата

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) не подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (№ 254-01-94), внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Минималната работна заплата (МРЗ) не е социална помощ, а финансова равностойност за положен труд.

Поради това МРЗ в България следва да бъде определена на база на икономическите предпоставки в страната, определящи финансовата равностойност на положения труд. От тази гледна точка, сравнителните данни между показателите за България и средните показатели на държавите от ЕС показват следното:

  • По данни на Евростат за 2011 г. България е на последно място сред държавите от ЕС по Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в стандарти на покупателна способност (България = 45, при ЕС27 = 100).
  • И през второто тримесечие на 2012 г. в България се запазва изпреварващата тенденция в увеличението на работната заплата в сравнение с другите държави от ЕС. Страната ни е на второ място по ръст на заплати – с 5,9% се увеличават възнагражденията за 1 отработен час през второ тримесечие на 2012 г. спрямо второ тримесечие на 2011 г., при средното им нарастване от 1,9% в ЕС.

Следователно икономическите резултати показват, че финансовата равностойност на труда (вкл. и на най-нискоквалифицирания труд, за който се получава МРЗ), не е пропорционална на производителността, т.е. на ръста на БВП.

Както и сравнителният анализ с другите европейски държави не дава основание за увеличаване на МРЗ.

По справка на Евростат, отнасяща се до държавите в Европа:

  • в 12 от държавите се определя МРЗ за всички браншове/отрасли, както в България (Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и България);
  • в 9 държави няма нормативно определяне на МРЗ или на минимална часова ставка (Австрия, Дания, Финландия, Италия, Швеция, Гърция, Исландия, Норвегия и Швейцария);
  • в 5 държави има определена МРЗ и/или минимална часова ставка, но различна за различните отрасли/браншове или само за отделни отрасли/браншове/специалисти (Белгия, Чехия, Франция, Германия – само за отделни браншове/отрасли и Кипър – само за отделни браншове/отрасли);
  • в 4 държави е определена по нормативен път само минимална часова ставка (Ирландия, Франция, Малта, Англия).

Следователно в по-голяма част от държавите в Европа правоотношенията, свързани с МРЗ/минималната часова ставка са уредени по начин различен от този в България.

Ако има необходимост да се нормира по някакъв начин минималното трудово възнаграждение в България, то най-често това става с определяне само на минимална часова ставка и то различна за различните отрасли.

Ако въпреки всичко се възприеме подходът за нормиране на МРЗ от Министерски съвет, това следва да се прави по предварително утвърден механизъм, който да определя критериите/показателите, въз основа на които да се нормира МРЗ на база на икономическите показатели в страната ни. Всеки друг подход, включително и определянето на база средни показатели на МРЗ в ЕС, няма да бъде съобразен със стопанските условия в страната, респективно ще има негативен икономически резултат.

В проучване през 2011 г. опасенията на членовете на БТПП, че при увеличение на МРЗ ще се доведе до увеличаване на безработицата или неформалната икономика, намират израз в продължаващата негативна тенденция за заетостта: По данни на Евростат за второто тримесечие на 2012 г. България е на първо място по най-голям спад на заетостта с 1,3% спрямо предходното тримесечие.

Резултатите от проучването: 5,6% от работодателите приемат идеята за увеличаване на МРЗ, но смятат да я осъществят със съкращения на персонала, а 14,3% не биха уволнили никого. Около 70% от работодателите не са съгласни с повишаването на МРЗ. Работещите се разделят почти по равно в мнението си дали увеличението на МРЗ трябва да е обвързано със съкращения - 51,22% се обявяват за намаляването на персонала. На въпроса към работодателите: Ако има административно увеличение на МРЗ, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители, едва 10,4% отговорят положително. Останалите са против. При работещите мненията в процентно съотношение са обратни. Около 40% от работодателите са на мнение, че ако се повишат заплатите, ще се увеличи безработицата, а над 53% смятат, че ще има преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната.

На практика повишаването на МРЗ ще натовари бизнеса допълнително, което ще наложи предприемането на мерки за неговото компенсиране.

Още новини