Начало Новини Актуално Брутният вътрешен продукт на България е 18,8 милиарда лева

Брутният вътрешен продукт на България е 18,8 милиарда лева

Актуално
БВП

През второто тримесечие на 2011 година Брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18 804 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 614.3 млн., като на човек се падат 1 284.1 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през второто тримесечие на 2011 година спрямо първото тримесечие и растеж от 2.0% през второ тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт  през второто тримесечие на 2011 година възлиза на 18 804 млн. лева по текущи цени (табл. 1). На човек от населението се падат 2 511.6 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.3587 лева за щатски долар, БВП възлиза на 13 839.8 млн. долара и съответно 1 848.5 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 614.3 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 284.1 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност  през второто тримесечие на 2011 г. възлиза на 16 290 млн. лева по текущи цени.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.3 процентни пункта през второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 33.4 %. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 60.8 %, което е с 3.4  процентни пункта по-малко спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1.1 процентни пункта и достига до 5.8 % през второто тримесечие на 2011 година.

Брутна добавена стойност по икономически сектори през второ тримесечие на 2010 и 2011 г., КИД 2008
(Относителен дял, %)

Брутният вътрешен продукт на България е 18,8 милиарда лева

За индивидуално потребление на населението  през второто тримесечие на 2011 година се изразходва 70.1% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал ) формират 21.1% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно в размер на 414 млн. лева и заема дял от 2.2% в структурата на БВП.

 

 

Брутният Вътрешен Продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка Формиране на дохода (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

[1] Брутната Добавена Стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

 

Още новини