Начало Новини Актуално Брутната добавена стойност в земеделието бележи ръст през 2010 г.

Брутната добавена стойност в земеделието бележи ръст през 2010 г.

Актуално
Стара Загора

Правителството одобри годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад 2010). В него е направен обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2009 г. и прогнози за 2010 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Стойността на брутната продукция от отрасъл Селско стопанство за 2009 г. по текущи цени възлиза на 7 610,7 млн. лв. (3 891,3 млн. евро) в т. ч. от растениевъдството - 3 855,2 млн. лв. (1 971,2 млн. евро), от животновъдството -2 402,2 млн. лв. (1 228,2 млн. евро), от неотделими второстепенни дейности в стопанствата - 811,8 млн. лв. (415,1 млн. евро) и от селскостопански услуги - 541,5 млн. лв. (276,87 млн. евро).
Икономическата криза се отрази и върху състоянието на международната търговия със земеделски продукти - през 2009 г. стокообменът бележи намаление с 5,5% спрямо 2008 г., аграрният износ намалява с 2%, а вносът - с 9,3%. Въпреки този спад, през 2009 г. в търговията със селскостопански стоки отново е формирано положително салдо в размер на 407 546 хил. щ. д. – най-висок размер за последните четири години.
През 2009 г. земеделските производители са подпомогнати с 1 225,66 млн. лв. (626,68 млн. евро) общо от европейските фондове и националния бюджет. Финансовата подкрепа за отрасъла е един от факторите, който допринесе за сравнително по-слабото въздействие на икономическата криза върху селското стопанство. През 2010 г. аграрният отрасъл преодолява спада от предходната година и генерира растеж на създадената БДС по тримесечия на годишна база. По предварителни данни на НСИ ръстът на БДС в реално изражение за първо тримесечие е 7%, за второ - 5,5% и за трето тримесечие - 3,8%.
В Аграрния доклад са представени приоритетите, целите на политиката в аграрния отрасъл и действията за тяхното постигане през 2011 г., заложени и в Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009-2013 г.
Наблюдението обхваща икономическите и производствените резултати в двата основни подсектора – растениевъдство и животновъдство. Отчетени са дейностите в подсекторите рибарство, лозарство и винопроизводство, в областта на растителната защита, ветеринарното дело, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието. Представена е информация за прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, както и за финансовото подпомагане на земеделските производители. Анализирана е външната търговия с аграрни стоки. Представени са данни за развитието на горското стопанство.

Още новини