Начало Новини Актуално Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021

Актуално

 

През третото тримесечие на 2021 г. сезонно изгладените данни за брутния вътрешен продукт (БВП) показват ръст от 4.6% в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и повишение от 0.6% спрямо второто тримесечие на 2021 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36 133 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 5 241 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.659260 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 777 млн. долара и съответно на 3 159 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е съответно 18 475 млн., като на човек от населението се падат 2 680 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 31 201 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.8 процентни пункта до 7.6%.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 26.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 66.0% при 67.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2021 г. се изразходват 75.1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал2) формират 14.8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Темп на прираст на БВП по сезонно изгладени данни

Тримесечни изменения по сезонно изгладени данни

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на 2021 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6% (табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1.8%, а бруто капиталообразуването - с 6.2%.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни с 2.2%, докато вносът на стоки и услуги бележи ръст с 3.3%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП нараства с 4.6% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни (табл. 2 от приложението).

През третото тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: Култура, спорт и развлечения; други дейности - 22.5%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 8.2%, Финансови и застрахователни дейности - 6.1%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 5.0%, Селско, горско и рибно стопанство - 4.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 9.8%, а вносът на стоки и услуги - с 12.7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 година.

Методологични бележки

Тримесечното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз, приети с Регламент (ЕС)
№ 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година.

Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в сайта на НСИ.

Резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно
(9 месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.

Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване.

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

- БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните икономически дейности на икономиката, плюс данъците, минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

- БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги.

- БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка Формиране на дохода (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса, минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Разходите за крайно потребление включват разходите на резидентните институционални единици (домакинства, нетърговски организации, обслужващи домакинствата, държавно управление) за продукти и услуги, използвани за индивидуално потребление на населението и за колективно потребление на обществото. В съответствие с принципите на националната концепция разходите на домакинствата за индивидуално потребление включват разходи за продукти и услуги на територията на страната и в чужбина.

Бруто образуването в основен капитал се състои от придобитите (минус отписаните) дълготрайни активи от резидентните производители през определения отчетен период. Дълготрайните активи могат да бъдат материални и нематериални активи, произведени в процеса на производството или от внос, които се използват многократно в производствения процес за повече от една година.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се провежда по хармонизирана европейска методология, описана в Ръководство на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. Процедурата се осъществява с помощта на софтуерния продукт JDemetra+, при което се прилага алгоритъмът TRAMO/SEATS. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.

 

Документи за сваляне

Още новини