Начало Новини Актуално Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г.(експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г.(експресни оценки)

Актуално

 

През първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 1.8% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 2.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. според сезонно изгладените данни. В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки (1) за БВП са дефинирани като:

...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки....

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за първото тримесечие на 2021 г. на 8 юни 2021 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 26 436.5 млн. лева (табл. 1 от приложението).

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2021 г. е 22 665.1 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.8%, което в стойностно изражение възлиза на 22 393.3 млн. лева. През първото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 4 108.7 млн. лв. и заема 15.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

 

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП1 по сезонно изгладени данни нараства с 2.5% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 2.7%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 6.5% и на крайното потребление с 1.6%.

 

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни намалява с 1.8% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност намалява с 1.6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 2.6%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 1.2% през първото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 6.0%, а вносът на стоки и услуги нараства с 0.6%.

 

1 В международната терминология се използва терминът flash estimates.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се осъществява чрез прилагане на алгоритъма TRAMO/SEATS по методология, описана в Ръководството на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. Процедурата. На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на БВП по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане.

Документи за сваляне

Още новини