Начало Новини Актуално Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Актуално

nsi logoПрез първото тримесечие на 2015 г. БВП нараства с 2.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. според сезонно изгладените данни. В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като:

...най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки....

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първото тримесечие на 2015 г. са подготвени в срок от 43 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година.

Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за първото тримесечие на 2015 г. на 5 юни 2015 година.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 17 141 млн. лева (табл. 1 от приложението). Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. е 14 480 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85.8%), което в стойностно изражение възлиза на 14 711 млн. лева. През първото тримесечие на 2015 г. бруто капиталообразуването е 3 430 млн. лв. и заема 20.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Фиг. 1. БВП по тримесечия за периода 2001 - 2015 г. по средногодишни цени на 2010 година

temp

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2015 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0.9% (табл. 2 от приложението). За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2015 г. принос за регистрирания икономически растеж имат износът на стоки и услуги - с 1.2%, и бруто образуването в основен капитал - с 0.4%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2015 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2.0% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 1.8%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0.6%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст през първото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 2.6%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9.1 и 4.9%.

Сезонното изглаждане на статистическите показатели в НСИ се провежда по хармонизирана европейска методология, описана в Ръководството на Европейската статистическа система за сезонно изглаждане. Процедурата се осъществява чрез прилагане на алгоритъма TRAMO/SEATS. На сезонно изглаждане се подлагат тримесечните данни за компонентите на БВП по производствения метод и по компоненти на разходите за крайно използване. Прилага се директен метод за сезонно изглаждане, при който агрегираните показатели и техните компоненти се подлагат на самостоятелно изглаждане. В резултат на това е налице неадитивност на сезонно изгладените данни - агрегираните показатели не са равни на сумата от техните компоненти.

Приложение

Таблица 1

Брутен вътрешен продукт за първото тримесечие на 2015 година1
(Експресни оценки)

 

  Първо тримесечие на 2015 година

стойностен обем в текущи цени

относителен дял

в БВП

млн. лв.

%

       
1

Брутна добавена стойност:

14480

84.5

2

Корективи

2661

15.5

3

Брутен вътрешен продукт

17141

100

      По елементи на крайното използване:

   
4

Крайно потребление

14711

85.8

5

Бруто капиталообразуване

3430

20.0

6

Външнотърговско салдо

-1000

-5.8

7

    Износ на стоки и услуги

12162

71.0

8

    Внос на стоки и услуги

13162

76.8

9

Статистическа разлика

0

0.0

       

 

Таблица 2

Темп на прираст на БВП - общо и по компоненти
(Експресни оценки)
     (Проценти)     

 

 

Темп на прираст спрямо предходното тримесечие

Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на   предходната година

 
 
 
II 2014

III 2014

IV 2014

I 2015

II 2014

III 2014

IV 2014

I 2015

 
                     
1

Брутна   добавена стойност

0.4

0.4

0.3

0.6

2.3

1.9

1.2

1.8

 
2

Корективи

1.8

0.5

0.8

2.7

1.6

2.5

3.7

6.0

 
3

Брутен вътрешен продукт

0.3

0.4

0.4

0.9

1.8

1.5

1.3

2.0

 
4

Крайно   потребление

-0.3

0.3

1.1

-0.6

1.2

0.8

1.4

0.6

 
5

Бруто капиталообразуване

.

.

.

.

.

.

.

.

 
  в т.ч. бруто образуване на основен капитал

0.9

0.7

0.6

0.4

5.1

4.4

3.3

2.6

 
6

Външнотърговско   салдо

.

.

.

.

.

.

.

.

 
7

Износ на   стоки и услуги

2.2

-2.6

8.3

1.2

3.0

-2.8

5.4

9.1

 
8

Внос на стоки   и услуги

-0.5

0.7

4.6

0.1

3.7

2.6

7.5

4.9

 
9

Статистическа   разлика

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

Още новини