Начало Новини Актуално Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Стара Загора през 2018 г.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Стара Загора през 2018 г.

Актуално

Брутен вътрешен продуктПо окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2018 година е 5 488 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение намалява с 2.3%. Произведеният в областта БВП представлява 5.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 17 273 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. По равнище на БВП на човек от населението област Стара Загора се нарежда на второ място след област София (столица) (33 437 лева). С най-ниско ниво на БВП на човек от населението през 2018 г. е област Силистра (7 029 лева).

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2018 г. възлиза на 4 759 млн. лв. по текущи цени, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2017 г. и представлява 5.0% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 679 млн. лв. и представлява 35.3% от общата БДС за областта. В сравнение с 2017 г. относителният ѝ дял нараства с 3.7 процентни пункта, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел Статистически изследвания - Стара Загора.

 През 2018 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 928 млн. лв. и представлява 61.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2017 година нейния относителен дял намалява с 3.5%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 151 млн. лева. Спрямо 2017 г. той бележи спад с 0.2%.

Структура на брутната добавена стойност в област Стара Загора по икономически сектори

 bds 2018

Методологични бележки

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

  • БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;
  • БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;
  • БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка Формиране на дохода (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)

Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Повече информация и данни за БВП и БДС са достъпни в Информационна система Инфостат (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=6) и на сайта на НСИ, раздел Макроикономическа статистика (http://www.nsi.bg/node/779/).

 

Още новини