Начало Новини Актуално Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Стара Загора е 6745

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Стара Загора е 6745

Актуално

През месец май 2021 г. в област Стара Загора на работа са постъпили 773 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 630 лица, по програми, финансирани от Държавния бюджет - 15 /по мерки - 13, по програми - 2/ и по схеми на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси - 128 лица.

216 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 264 са от групата на специалистите и 293 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 150 лица, със средно 474 и с основно и по-ниско 149 лица.

През май в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 628 свободни работни места, 513 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 112 свободни работни места - от тях 104 по ОП РЧР, по мерки - 3.

Равнището на безработица през май 2021г. е 4,6 на сто при 5,67 на сто за страната - за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0.2%. Спрямо м.май 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 3,2% /от 7,8% през м.май 2020г. на 4,6%/.

Към 31.05.2021 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 745, като спрямо предходния месец /7 154/ е отчетено намаление с 409 души, а в сравнение с м.май 2020г. регистрираните безработни намаляват с 4 827 бр. /от 11 572 през 2020г. на 6 745 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора - 2,9% и Павел баня - 3,7%, а с най-високо - общините Николаево - 32,9%. и Братя Даскалови - 27,9%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция след София - град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

 

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 860 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор Услуги са 43,6% /375 бр./, 27,7% са регистрираните от сектор Индустрия /238 бр./, а от Аграрния сектор са 3,8% /33 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 214 - 24,9%.

През м.май 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 873 жени /57,4%/ и 2 872 мъже /42,6%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 261, а при мъжете намалението е със 148 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. - 23,3% /1 569 бр./ и от 50 до 54г. - 12,4% /838 бр./.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. - 0,9% /59 бр./.

Безработните над 50г. са 2 407 - 35,7% от общо регистрираните.

През м.май 2021г. регистрираните младежи до 29г. общо са 870, като делът им е 12,9% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 36 бр. спрямо предходния месец /906/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 171 и съставляват 17,4% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 31 лица /1 202/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование - 974 души и относителен дял 14,4%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 60 лица /1 034/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 41,1% от цялата разглеждана съвкупност и са 2 772. Спрямо предходния месец намаляват с 338 лица /3 110/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 999 души или 44,5%. Спрямо предходния месец намаляват с 11 лица /3 010/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии - 19,6% /1 323 бр./;

- специалисти - 25,7% /1 734 бр./;

- без специалност и професия - 54,7% /3 688 бр./.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучение работилите лица за месеца са 123.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 72.

Агенцията по заетостта се включва като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване осведомеността сред трансграничните сезонни работници Права през всички сезони. Целта е да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от ЕС. Водена от Европейския орган по труда, заедно с Европейската комисия, Европейската платформа за борба с недекларирания труд, мрежата EURES, страните от ЕС и социалните партньори, кампанията стартира официално на 15 юни 2021г. и ще продължи до октомври 2021г. Публикациите в социалните мрежи могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rights4AllSeasons.

Наближава крайният срок за подаване на заявления по проект Запази ме

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект Запази ме, че наближава крайният срок за подаване на документи за изплащане на компенсациите - 30.06.2021г.

Припомняме, че от 1 април 2021г. влязоха в сила промените в мярката, които регламентират правото на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021г. за персонала, ползвал неплатен отпуск във връзка с наложените противоепидемични ограничения.

Работодателите, които подават за първи път Заявление за изплащане на компенсации за настоящия период или за предходен период, имат време все още да се запознаят с актуализирания пакет от документи, който е публикуван на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Работодателите пък, които вече са подали заявление за изплащане на компенсации, одобрени са, и желаят работниците и служителите им да продължат да получават компенсации, не подават ново Заявление. Те депозират към съответната дирекция Бюро по труда пакет от документи, които могат да намерят отново на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Документи за сваляне

Още новини