Начало Новини Актуално Брикел няма да получи допълнителни квоти, реши Междуведомствена комисия

Брикел няма да получи допълнителни квоти, реши Междуведомствена комисия

Актуално
Стара Загора

Междуведомствената работна група за разпределение на квоти от резерв Нови участници в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове разгледа претенциите на ТЕЦ Брикел за допълнително отпускане на квоти за обезпечаване на работата на инсталацията.

В резултат на дискусиите бе взето решение, че не съществуват основания ТЕЦ Брикел да получи допълнителни квоти, тъй като инсталацията не отговаря на изискванията за Нов участник в Европейската схема за търговия с емисии, съобщи пресцентърът на екоминистерството.
Отпускане на квоти от резерв „Нови участници” е единственият механизъм за допълнително предоставяне на квоти след одобрението на Националния план за разпределение на квоти за периода 2008 – 2012 г. от Европейската комисия. Корекции във вече одобреното разпределение не могат да бъдат правени, а искането на Брикел не може да бъде отнесено към категорията „Нови участници” в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

Чрез Националния план за разпределение на квоти за периода 2008 – 2012 г. ТЕЦ Брикел получава безплатно количество квоти на база на верифицираните си емисии през 2008 г. В процеса на разпределение на квоти е отчетено ограничението за работа на инсталацията в рамките на 20 000 часа в съответствие с Комплексното разрешително и Разрешителното за парникови газове на оператора. Този подход на разпределение на квоти е приложен към всички инсталации в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.
В резултат на това, че ТЕЦ Брикел продължава да работи след изчерпване на разрешените 20 хил. часа, се очаква централата да има недостиг от квоти за 2010 г. Част от този недостиг ще бъде компенсиран чрез квотите на инсталацията, които тя ще получи за 2011 г., полагащи й се при отчетеното ограничение на работните часове, но те няма да са достатъчни. Разликата следва да бъде закупена със средства, осигурени от собственика на централата. В случай на неизпълнение на задължението по предаване на квоти, равняващи се на общото количество верифицирани емисии, изпуснати от инсталацията през 2010 година, на оператора се налагат имуществени санкции в размер на 200 лв./тон въглероден диоксид (съгласно чл. 164а и § 107 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда).

Още новини