Начало Новини Актуално Болничните листове от 1 юли ще са по нов образец

Болничните листове от 1 юли ще са по нов образец

Актуално
Правителство

Министерски съвет одобри промени в пет наредби, за да ги съобрази с измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване. В Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица началната дата за изплащане на обезщетението е обвързана с конкретен срок – до 7 дни за регистрация на безработното лице в Агенцията по заетостта.

Тъй като обезщетението за безработица се изплаща въз основа на писмено заявление, което следва да бъде подадено от безработното лице в съответното териториално поделение на НОИ в 3-месечен срок, са регламентирани и последиците от неспазването на този срок по уважителни или неуважителни причини. Периодът, от който се определя размерът на обезщетението за безработица, става 18 календарни месеца, съобщиха от павителствената пресслужба. Премахва се максималният размер на обезщетенията за безработица и се създава възможност за прихващане от отпуснато парично обезщетение за безработица на дължими суми, които подлежат на възстановяване.
Промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са свързани с въвеждането от 1 юли 2011 г. на нов образец на болничния лист, което ще даде възможност за обработването и подаването му по електронен път. Направени са промени и във връзка с увеличаването на периода, от който се изчислява паричното обезщетение за бременност и раждане от 12 на 18 месеца.
В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са посочени изискванията за изискуемия осигурителен стаж и възрастта за придобиване право на пенсия в общия случай, както и за учители, военнослужещи, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др. Нормативно са уредени новите условия за придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации, както и зачитането на осигурителния стаж и осигурителния доход на нова група осигурени лица - докторантите. В съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2011 г. промени в КСО са редактирани текстовете, които се отнасят до зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски.
Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина са във връзка с приетите поправки в КСО и в Закона за дипломатическата служба, с които се въвеждат отделни минимални размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица в зависимост от облагаемия им доход за предходни години. Промените предвиждат при осигуряването на съпруга/съпругата на дългосрочно командированите служители в дипломатически служби за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, да може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Регламентирано е включването на докторантите като самоосигуряващи се лица. С новата разпоредба се предвижда, че за периодите на обучение, ако не са осигурени на друго основание, докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
Част от промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, отразяват включването на специализантите като осигурени лица. Отпадат нормативно признатите разходите при изравняване осигурителния доход на съдружниците съгласно чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, тъй като от 1 януари те се облагат като лица, работещи по трудови правоотношения. Регламентира се определянето на осигурителния доход във връзка с изплащането от работодателите на първите 3 дни от временна неработоспособност за периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г.

Още новини