Начало Новини Актуално Бизнесът иска ясни правила за траурните обреди и услуги

Бизнесът иска ясни правила за траурните обреди и услуги

Актуално
погребение катафалка Стара Загора

Да уреди пълно и цялостно обществените отношения, свързани с гробищните паркове, погребалната и траурно-обредната дейност, дейността на хората, предоставящи погребални и траурно-обредни услуги, както и да бъдат защитени правата на гражданите срещу нелоялни търговци. Такава е целта на изработения и внесен в парламента законопроект на Съюза на погребалните фирми в България.

Съюзът е най-старата, най-голямата организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско-промишлена палата и национален член на Международната федерация на погребалните асоциации.

Според законопроекта, услугите по организацията на погребалната и траурно-обредната дейност се предоставят на оператори, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, и на търговски дружества с общинско участие.
Законът ясно дефинира какво включва погребалната и съответно траурно-обредната услуга. Предоставянето на тези услуги се извършва от търговците след вписването в публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се регистърът да е качен на сайта на министерството, както и на централно място в гробищните паркове.

„От приложното поле на проекта е изключена възможността гробищните паркове да могат да се отдават на концесия или чрез други форми на договаряне, както и създаването на частни гробищни паркове“, обясни Атанас Аргиров, председател на УС на съюза.
„С приемането на закона ще се въведат ясни правила и условия за извършване на погребалния транспорт, определят се контролните органи, видовете принудителни административни мерки и завишени санкции за нарушителите. За повишаване квалификацията на наетите лица и повишаване качеството на погребалните услуги е въведено изискването лицата, предоставящи тези услуги, да са придобили квалификация“, уточнява още Аргиров.

Лоша правна основа досега

Причината да се стигне до новия законопроект е нездравата правна основа, която действа в момента, коментират представители на погребалните фирми.
Досегашната практика показва, че всяка община участва с търговско дружество, с общинско предприятие или под друга правна форма.
Гробищните паркове са публична общинска собственост като част от инфраструктурата на населените места. Погребалните услуги не са вменени със закон в задължение на Общината и така са налице конкурентни отношения на пазара. Приетите наредби от общините в тази област са с различна правна уредба, което е основание да се приеме закон, който трайно да уреди тези обществени отношения, да внесе точни и ясни правила за всички участници в тази дейност – общините, частните юридически лица и гражданите.
„Изследвайки практиката на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд, безспорно се установява, че управлението и поддържането на гробищните паркове може да бъде възложено само на организации или юридически лица на бюджетна издръжка, но не и на търговски дружества“, коментира Аргиров.

Общините ще са и търговци

Законопроектът регламентира общините като участници на пазара на тези услуги не само като администрация, но и като търговец, като ясно се разграничат правомощията на Общината, когато участва на пазара като Общинска администрация и когато участва като търговец.
Основният момент в предлагания проект е ясно регламентиране и разграничаване на погребалната дейност от дейността по предоставянето на траурно-обредни услуги и различните субекти, на които дейността и услугите могат да бъдат предоставени.
Въведени са критерии за разграничаване на предоставените услуги по погребения, в т. ч. кремация от траурно-обредните услуги, като законът придава задължителен характер на погребалната, а траурно-обредната дейност съпътства погребалната дейност, като гражданите сами определят вида на услугата.
„За нас приемането на този закон ще отговори на Конституцията на Република България, която изисква със закон да се създава и гарантират на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като се предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и се осигурява защитата на потребителя“, обобщава Аргиров.

Информация: вестник Новината

Още новини