Начало Новини Актуално Бизнес климатът се влошава в промишлеността, строителството и услугите

Бизнес климатът се влошава в промишлеността, строителството и услугите

Актуално
Бизнес климатът се влошава в промишлеността, строителството и услугите

През ноември 2011 г. общият показател на бизнес климата1 отново бележи намаление (с 2,1 пункта) спрямо нивото си от предходния месец. Единствено в търговията на дребно бизнес климатът има известно подобрение, докато в промишлеността, строителството и услугите стопанската конюнктура се влошава.


Промишленост

Съставният показател бизнес климат в промишлеността намалява с 4,2 пункта в сравнение с октомври 2011 г. поради намалените очаквания за развитието на бизнеса през следващите месеци, отчита Националният статистически институт. Прогнозите през ноември за бизнес състоянието на предприятията и производствената активност са по-резервирани в сравнение с месец по-рано. По отношение на настоящата производствена активност балансовият показател показва симптоми на влошаване, като за последните три месеца пада с 10 пункта. Анкетата отчита и известно влошаване на осигуреността на производството с поръчки от чужбина. Засилва се несигурността в икономическата среда, като през ноември 58,7% от предприятията са я посочили като проблем.
Все още преобладаващите очаквания на промишлените предприемачи относно продажните цени в сектора са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През ноември 2011 г. съставният показател бизнес климат в строителството бележи ново намаление от 2,5 пункта поради засилващия се песимизъм в очакванията на строителните предприемачи относно бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите, свързани със строителната дейност, са също по-неблагоприятни (балансовата стойност на показателя пада с 9,1 пункта). Същевременно се предвижда и по-нататъшно съкращаване на персонала през следващите месеци.
През ноември анкетата отчита намалена строителна активност и по-малко поръчки в сравнение с предходния месец. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства и през последния месец достига максималната си стойност от  началото  на  провеждането на наблюдението в строителството. Същевременно последната анкета отчита засилване на отрицателното въздействие и на втория по тежест фактор - финансови проблеми.
Относно продажните цени в сектора очакванията на строителните предприемачи са в посока на намаление през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател бизнес климат в търговията на дребно през ноември отчита увеличение от 2,5 пункта и надхвърля нивото на дългосрочната си средна стойност с 2,8 пункта. Същевременно през последния месец анкетата регистрира известно намаление с 6,4 пункта на отрицателното влияние на основния фактор, затрудняващ бизнеса в отрасъла, а именно - несигурната икономическа среда, но за сметка на това се увеличават финансовите проблеми на предприятията. В сравнение с месец назад очакванията на търговците по отношение на обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца, макар и благоприятни, са по-резервирани.

По отношение на цените на дребно няма очаквания за повишение през следващите три месеца.


Услуги2

През ноември съставният показател бизнес климат в сектора на услугите намалява с 2,3 пункта в сравнение с октомври. През последните месеци оценките и очакванията на мениджърите както за бизнес състоянието на предприятията, така и за търсенето на услуги стават все по-резервирани, а по отношение на персонала прогнозите са песимистични - предприятията предвиждат съкращения през следващите месеци.
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността на предприятията от сектора на услугите.

По мнение на мениджърите през следващите три месеца не се очаква повишение на продажните цени.

- - - - -

От юли 2010 г. НСИ започва публикуването на данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) (NACE Rev. 2). Всички динамични редове са преизчислени съобразно Класификацията и са съпоставими във времето.
От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции. НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях.
Отговорите на въпросите от анкетите са представени в тристепенна категорийна скала от типа: увеличение, без промяна, намаление или над нормално, нормално, под нормално. Балансите на оценките се изчисляват като разлика на относителните дялове по екстремните варианти на отговор. Показателят бизнес климат е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца.

1 Общият показател на бизнес климата е претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.
2 Без търговия

Още новини