Начало Новини Актуално Бизнес климатът се влошава с 4,1 пункта

Бизнес климатът се влошава с 4,1 пункта

Актуално
Бизнес климатът със спад от 4,1 пункта

Стопанската конюнктура в страната през март 2011 г. отбелязва негативна промяна. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското си равнище поради по-неблагоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в промишлеността, строителството и услугите.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” пада под нивото си от февруари с 3.9 пункта поради влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, съобщиха от Националния статистически институт. Последната анкета регистрира и свиване на очакванията за увеличение на дейността през следващите месеци. По отношение на персонала все още има намерения за съкращаване.

През март несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, която се оценява като намалена спрямо предходния месец въпреки известното увеличение на поръчките от чужбина. Нагласите от февруари за известно покачване на продажните цени в промишлеността през следващите месеци се запазват и през март.

През март 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 1.7 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на малко по- резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи по отношение на бизнес състоянието на предприятията от бранша. По тяхно мнение има известно подобрение в осигуреността на производството с поръчки в сравнение с предходния месец, като и прогнозите, свързани със строителната дейност през следващите три месеца, са благоприятни (балансовият показател се покачва с 6.8 пункта).

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като отрицателното влияние и на двата фактора се засилва през последния месец и е все още над обичайното за последните десет години.

По отношение на продажните цени в строителството анкетата регистрира очаквания за увеличение през следващите три месеца.

През март съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 4.1 пункта в сравнение с февруари поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, тъй като по отношение на настоящото бизнес състояние има влошаване.

Анкетата регистрира и намаление на обема на продажбите на дребно спрямо предходния месец. За следващите три месеца обаче очакванията са силно завишени и не са съпроводени с подобни очаквания по отношение на поръчки към доставчиците, а и стоковите запаси се оценяват като нормални за сезона.

През март в сравнение с февруари се наблюдава намаление на негативното влияние на факторите несигурна икономическа среда и финансови проблеми, които обаче продължават да са основните затруднения в дейността на търговските предприятия. През последния месец се засилва негативното влияние на фактора търсене - увеличение с 5.9 пункта спрямо предходния месец.

Търсенето и конкуренцията са обичайните проблеми на търговците на дребно за последните десет години, но в настоящата ситуация са минали на по-заден план. Същевременно анкетата отчита трайна тенденция на намаляване на конкуренцията в отрасъла. Очакванията за движението на цените в търговията на дребно през следващите три месеца са в посока на увеличение.

През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” рязко намалява - равнището му спада с 14.9 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Влошават се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги. По отношение на персонала обаче се наблюдава известно подобрение в очакванията за следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, като негативното влияние на първия фактор се засилва през март.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Още новини