Начало Новини Актуално Бизнес климатът леко се подобрява

Бизнес климатът леко се подобрява

Актуално
Бизнес климат

През април 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.4 пункта, възстановявайки наполовина спада от предходния месец. За да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, остават още 10.0 пункта. Подобрението се дължи на промишлеността и сектора на услугите, а в строителството и търговията на дребно бизнес климатът се влошава.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 4.1 пункта в сравнение с март и е само с 2.3 пункта под нивото на дългосрочната си средна стойност. Анкетата отчита повишен оптимизъм за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца и по-благоприятни мнения по отношение на оценката за настоящата бизнес ситуация, съобщиха от Националния статистически институт.

Осигуреността на производството с поръчки се задържа на нивото си от последните месеци въпреки известното увеличение на поръчките от чужбина. В краткосрочна перспектива мениджърите имат положителни очаквания за дейността, което е съпроводено и с по-добри очаквания за износ на продукция. По отношение на персонала все още има намерения за съкращаване през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите през април 2011 г. се е намалило с 0.4 пункта в сравнение с януари т.г. и достига 70.1%. Предприятията очакват излишък от мощности през следващите месеци.

Основните проблеми пред мениджърите в промишлеността продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като несигурната икономическа среда е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години.

Последната анкета регистрира свиване на очакванията за увеличение на цените в промишлеността през следващите три месеца.

Строителство. През април 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 3.3 пункта главно поради увеличения песимизъм на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По мнение на стопанските ръководители има намаление на строителната дейност в сравнение с предходния месец. По-резервирани в сравнение с месец по-рано, макар и оптимистични, са и очакванията за следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения продължават да са основни проблеми за отрасъла, макар през последния месец финансовите проблеми да са по-малко в сравнение с март. През април относителният дял на предприятията, посочили ги като фактори, затрудняващи дейността им, е съответно 75.0 и 63.1%.

Осигуреността на производството с поръчки през април се запазва и се оценява на 5.3 месеца. Същевременно обаче очакванията на мениджърите относно новите поръчки през следващите шест месеца леко се подобряват.
По отношение на продажните цени в строителството има слаби очаквания за повишение през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава през април с 4.2 пункта в сравнение с предходния месец поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията и техните по-песимистични очаквания за следващите шест месеца. Анкетата регистрира намаление в продажбите през последните месеци, като същевременно силно завишените мартенски очаквания за тяхното увеличение се ревизират значително през април, връщайки се на равнището си от януари 2011 година.

По отношение на поръчките към доставчиците търговците на дребно не предвиждат промяна през следващите три месеца. През април несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора. Същевременно анкетата отчита значително намаление на отрицателното влияние на фактора финансови проблеми в сравнение с март. По отношение на движението на цените в търговията на дребно през следващите три месеца очакванията за увеличение се свиват.

Услуги. През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” значително нараства - равнището му се покачва с 11.1 пункта в сравнение с предходния месец. Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги. По отношение на персонала обаче се наблюдава известно влошаване в очакванията за следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора, макар през последния месец негативното му влияние да отслабва с 11.4 пункта, достигайки 57.2% относителен дял от предприятията. Конкуренцията в бранша е вторият по тежест проблем, посочен през април от 47.5% от предприятията. По отношение на продажните цени в сектора на услугите има очаквания за увеличение на тяхното равнище през следващите три месеца.

Още новини