Начало Новини Актуално Биогоривото в бензина става задължително от 1 януари 2012 г.

Биогоривото в бензина става задължително от 1 януари 2012 г.

Актуално
Закон за ВЕИ

Преференциалните цени, по които държавата изкупува произведената от ВЕИ електроенергия, вече ще бъдат фиксирани за целия срок на договора. Това е една от промените, въведени с новия закон за ВЕИ, който бе приет окончателно от парламента днес. Това ще съдейства за по-добра прогнозируемост на цената на екоенергията в общия енергиен микс и за улесняване финансирането на проектите.

Депутатите записаха в закона, че енергията, произведена от биомаса, слънце и геотермални източници, ще се изкупува въз основа на двадесетгодишни договори, а тази от вятър – въз основа на дванадесетгодишни договори. Петнадесет години е срокът на договорите за изкупуване на електроенергия от ВЕЦ до 10 мегавата и други ВЕИ, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

Според друга промяна, въведена с новия закон, ДКЕВР ще одобрява ежегодно мощностите които могат да бъдат предоставени  за присъединяване на нови ВЕИ към мрежата. В рамките на тези мощности ще се разпределя потенциала за присъединяване за различни видове енергия – от вятър, слънце, вода и т.н. Преференцииалният ред за определяне на мощности за присъединяване на ВЕИ производители, сроковете за задължително изкупуване и преференцииалните цени се прилагат до постигането на целите на България за дял от енергия от ВЕИ в крайното потребление.

Изчерпването на квотите няма да спира присъединяването на нови производители на екоенергия, но произвежданата от тях енергия няма да подлежи на задължително изкупуване по преференциални цени. 

Законът въвежда задължението производителите на ток от ВЕИ да внасят аванс за присъединяване към мрежата в размер на 50 хил. лева за всеки мегават инсталирана мощност над пет мегавата. За мощностите от пет мегавата и под пет мегавата предварително ще се заплащат по 25 хил. лева за мегават. Чрез това задължение се въвежда баланс на отговорностите между инвеститора и присъединяващото дружество. 

Новият закон облекчава процедурите при изграждане на ВЕИ мощности за собствена употреба от битови потребители. Занапред тази дейност ще бъде на регистрационен режим, след като бъде променен в тази посока и Законът за устройство на територията. Според досега действащото законодателство битовите потребители преминаваха през всички етапи на инвестиционния процес за изграждане на енергиен обект.

ВЕИ мощностите върху покривни и фасадни конструкции, както и такива за собствени нужди на малки и средни предприятия, които не ползват преференциални цени за изкупуване, няма да се намесват в разпределянето на ежегодните квоти за присъединяване на нови мощности.

С новия закон депутатите отложиха задължението за смесване на биогорива с традиционните бензини и дизел за 1 януари 2012 г. От тази дата биосъставката в горивата трябва да бъде 5%, а от 1 юни 2012 г – 6%.

Законът за енергията от възобновяеми източници транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на екоенергия. Законът заменя досега действащия закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата. 

Още новини