Начало Новини Актуално Безработицата в Стара Загора е под 11%

Безработицата в Стара Загора е под 11%

Актуално

безработица Стара Загора 11%Безработицата в страната през месец април започна да намалява и равнището й достигна 11,59%. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през април в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 15 916 безработни и равнището на безработица е 10,78%. Спрямо март 2013 година равнището на безработица намалява с 0,07 пункта, а регистрираните безработни със 112 души.

С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през април се увеличава. Регистрирани са 5 818 безработни. Равнището на безработица е 7,37%, с 0,18 процентни пункта по-високо от това през март и с 4,22% по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5 698, равнище на безработица - 7,28%; община Опан - регистрирани безработни 120, равнище на безработица - 19,08%;

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3 328 (57,2%). Увеличението спрямо предходния март е с 1,1 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 40,2% през април, 40,1% през март. Увеличават се безработните в младежка възраст (1 261 през април, 1 246 предходния март). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 737 (12,7%). Сравнението с предходния март показва увеличение с 0,1%. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2 599, с 3,1% повече от регистрираните на възраст 30-50 години през март. Увеличава се с 2,6% месечният брой на безработните на възраст над 50 години – 1 958 в отчетния месец, 1 909 през март.

С 22,4% се увеличава броят на новорегистрираните безработни (982 през април, 802 предходния март), като 383 (39,0%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (417), индустрия (193) и търговия (136).

Динамика и структура на заетостта
През месеца са обявени 399 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 302, с 1,7% повече от заявените през март. Частният сектор е заявил 177 места, 58,6 на сто от местата. Делът му се увеличава от 51,3% през март до 58,6% от местата в отчетния месец. През април най-много свободни места са обявени от преработващата промишленост и търговията.
По програми за заетост и по схеми на оперативна програма Развитие на човешките ресурси през април са обявени 65 работни места.
Започналите работа през април са 323, в т.ч. жени – 177, младежи до 29 години - 84, с висше образование - 81, продължително безработни – 37.

Изпълнение на активната политика по заетостта
В програми за заетост и обучение от началото на годината са включени 267 безработни лица. През април по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работиха 120 безработни. В Национална програма От социални помощи към заетост са включени 57 лица, от които 54 безработни в аварийни дейности до края на март. През април по програмата работиха 26 безработни. В Национална програма Асистенти на хора с увреждания са включени 47 лица, всичките по заявки за личен асистент. През април по програмата работиха 45 безработни.

Други програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели и се реализират са:

 • Програма Старт на кариерата, по която работят 8 младежи с висше образование.
 • Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания  През април по програмата работиха 35 безработни с намалена работоспособност.
 • По насърчителни мерки за заетост  от началото на годината работиха 55 безработни.

Най-предпочитаните от работодателите са преференциите:

 • по чл.36, ал.1 от ЗНЗ за безработни младежи до 29 години – През април по мярката работиха 19 безработни младежи.
 • по чл.36, ал.2 от ЗНЗ за младежи с трайни увреждания, военноинвалиди и младежи освободени от социални заведения, работиха 2 лица с намалена работоспособност.
 • по чл.50 от ЗНЗ (За първите пет разкрити работни места от работодатели от микро предприятия) през април работиха 3 безработни.
 • по чл.51 от ЗНЗ работиха 5 безработни на непълно работно време.
 • по чл.52, ал.1 от ЗНЗ (За лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди) работят 7 безработни лица с намалена работоспособност.
 • по чл.53 от ЗНЗ (За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст) работи една майка с дете до 3 години.
 • по чл.53а от ЗНЗ (За майки /осиновителки/ с деца от 3 до 5-годишна възраст) през април работиха 3 безработни.
 • по чл.55а от ЗНЗ (За безработни над 50-годишна възраст) работят 7 безработни.

Реализация на схеми по оперативна програма Развитие на човешките ресурси  
1. Схема BG051PO001-1.2.01 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност. Проект Подкрепа за предприемчивите българи. Консултираните по проекта за включване в обучение лица от целевата група са 758. Включените в обучение по схемата са 155. В обучение по специалност Малък и среден бизнес се включиха 87 безработни със средно и висше образование, а по специалност Бизнес услуги от компонент 1 на схемата - 68. Броят на завършилите професионално обучение безработни е 148. Обучението по специалност Малък и среден бизнес успешно завършиха 85 безработни, а по специалност Бизнес услуги – 63. По компонент ІІ вече са подадени 28 проектни предложения за развиване на самостоятелна стопанска дейност.

2. Схема BG051PO001-1.1.05 - Отново на работа. Проект Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост Безработните лица, подали заявления за включване в проекта са 115. От тях, включените в обучение по проекта са 45. Обучение са завършили успешно 43 безработни. В заетост по проекта са включени 57 лица.

3. Схема BG051PO001-1.1.03 Развитие. Проект Нов избор – развитие и реализация са подадени 16 заявки за разкриване на работни места от работодатели, от общински администрации, общински предприятия по чл. 53 от ЗОС и структури на държавната администрация. Заявени са 303 работни места, а 424 безработни са подали заявления за включване в проекта. Включените в обучение са 330, а в заетост – 286.

4. Схема BG051PO001-2.1.13 - Аз мога. Проект Обучение и кариерно развитие Подадени са 1108 заявления от заети в дружества и фирми лица за включване в обучение, от тях 394 за професионална квалификация. Включените в обучение по схемата са 621, а завършилите – 610.

5. Схема BG051PO001-2.1.14 - Аз мога повече. Над 5000 лица (5939) са подали заявление за включване в обучение, в т.ч. 3356 - за професионална квалификация. Включените в обучение са 3567, а завършилите обучение – 1938.

6. Схема BG051PO001-1.1.06 - Проект Ново Начало - създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. Продължителността на схемата е 34 месеца, финансовата рамка е в размер на 35 милиона лева. Кандидатстването става с подаване на заявление от страна на работодателя. Заявления подават и безработните младежи без трудов стаж по завършената от тях специалност. Целта е да им бъде даден шанс да натрупат практическия опит, който им липсва. Подадени са 321 заявки от работодатели, а 415 безработни са подали в Дирекцията заявления за включване в проекта. В заетост по схемата са включени 262 безработни лица.

7. Схема BG051PO001-1.1.11 - Проект Подкрепа за заетост. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на безработни от уязвимите групи на пазара на труда. Подадени заявки от работодатели – 105. Заявени работни места – 746. Включени в заетост – 183.

8. Схема BG051PO001-1.1.12 - Проект Първа работа. Целта на проекта е да подпомогне старта в работната кариера на младежите до 29-годишна възраст, чрез осигуряване на обучение и последваща заетост. Подадени заявки от работодатели – 15. Заявени работни места – 97. Включени в обучение – 33. Успешно завършили обучението – 33.

9. Схема BG051PO001-2.2.01 - Проект По близо до работа. В проекта могат да участват всички наети по трудов договор, които работят в населени места различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. Работодатели подали заявления по проекта – 36. Наети подали заявления – 216. Сключени договори – 30. Включени новонаети във въвеждащо обучение – 22. Включени заети в надграждащо обучение – 131. Лица ползвали средства за транспорт – 533.

Още новини