Начало Новини Актуално Безработицата в община Стара Загора през април е 7,27%

Безработицата в община Стара Загора през април е 7,27%

Актуално

Безработица община Стара Загора април 7,27%Безработицата в страната през месец април продължи да намалява и равнището й достигна 11,78%, с 0,37 процентни пункта по-ниско от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през април в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 15 761 безработни и равнището на безработица е 10,67%, с 1,11 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо март 2014 година равнището на безработица намалява с 0,33 процентни пункта, а регистрираните безработни с 490 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец април също намалява. Регистрирани са 5856 безработни. Равнището на безработица е 7,42%, с 0,10 процентни пункта по-ниско от това през март и с 4,36 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5693, равнище на безработица - 7,27 на сто; община Опан - регистрирани безработни 163, равнище на безработица - 25,91%.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3396 (58,0 на сто). Увеличението спрямо предходния март е с 0,5 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 43,6 на сто през април, 43,5 на сто предходния март. Намаляват безработните в младежка възраст (1114 през април, 1235 предходния март). Сред тях преобладават безработните на възраст 25 - 29 години – 656 (11,2 на сто). Сравнението с предходния март показва намаление с 0,8 пункта. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2721, с 0,2 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през март. Нараства с 1,8 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 2021 в отчетния месец, 1985 през март.

С 22,0 на сто намалява броят на новорегистрираните безработни (622 през април, 797 предходния март), като 298 (47,9%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (355), индустрия (157) и търговия (134).

През месеца са обявени 360 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 327, със 7,9 на сто повече от заявените през март. Частният сектор е заявил 211 места, 58,6 на сто от местата. Делът му нараства от 40,9 на сто през март до 58,6 на сто от местата в отчетния месец. През април 29,2% от обявените работни места са за специалисти.

По програми за заетост и обучение през април са обявени 30 работни места. Започналите работа през април са 336, в т.ч. жени – 198, младежи до 29 години - 104, с висше образование - 95, продължително безработни – 33.

Още новини