Начало Новини Актуално Безработицата в област Стара Загора е 11%

Безработицата в област Стара Загора е 11%

Актуално

безработица област Стара Загора 11%Безработицата в страната през февруари 2013 г. продължи да се увеличава и равнището й достигна 11,96%. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през февруари в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 16 284 безработни и равнището на безработица е 11,02%.

Спрямо януари 2013 година равнището на безработица се увеличава с 0,07 пункта, а регистрираните безработни със 115 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево, съобщиха от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през февруари също се увеличава. Регистрирани са 5789 безработни. Равнището на безработица е 7,33%, с 0,07 процентни пункта по-високо от това през януари и с 4,63% по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 5687, равнище на безработица - 7,26 на сто; община Опан - регистрирани безработни 102, равнище на безработица - 16,22%;

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 3208 (55,4 на сто). Намалението спрямо предходния януари е с 0,1 пункта. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 38,8 на сто през февруари, 39,7% през януари. Намаляват безработните в младежка възраст (1324 през февруари, 1348 предходния януари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 749 (12,9 на сто). Сравнението с предходния януари показва намаление с 0,5 на сто. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2577, с 2,2 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през януари. Увеличава се с 1,5 на сто месечният брой на безработните на възраст над 50 години – 1891 в отчетния месец, 1863 през януари.

С 23,2 на сто намалява броят на новорегистрираните безработни (749 през февруари, 963 предходния януари), като 336 (44,8%) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги (234), индустрия (191) и търговия (92).

Динамика и структура на заетостта

През месеца са обявени 226 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 222, с 15,6 на сто повече от заявените през януари. Частният сектор е заявил 150 места, 66,4 на сто от местата. Делът му се увеличава от 35,7 на сто през януари до 66,4 на сто от местата в отчетния месец. През февруари най-много свободни места са обявени от търговията и преработващата промишленост.

По програми за заетост и по схеми на оперативна програма Развитие на човешките ресурси през февруари са обявени 4 работни места. Започналите работа през февруари са 252, в т.ч. жени – 152, младежи до 29 години - 96, с висше образование - 94, продължително безработни – 22.

Реализация на схеми по оперативна програма Развитие на човешките ресурси  

1. Схема BG051PO001-1.2.01 – Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност. Проект Подкрепа за предприемчивите българи. Консултираните по проекта за включване в обучение лица от целевата група са 758. Включените в обучение по схемата са 155. В обучение по специалност Малък и среден бизнес се включиха 87 безработни със средно и висше образование, а по специалност Бизнес услуги от компонент 1 на схемата - 68. Броят на завършилите професионално обучение безработни е 148. Обучението по специалност Малък и среден бизнес успешно завършиха 85 безработни, а по специалност Бизнес услуги – 63. По компонент ІІ вече са подадени 23 проектни предложения за развиване на самостоятелна стопанска дейност.

2. Схема BG051PO001-2.1.12 Адаптивност. По схемата рабатодателите проявиха подчертан интерес. Консултирани са над 20 работодатели. Входирани са документите на един работодател Тих труд – Стара Загора ЕООД и 6 броя заявления от работници и служители. Връчени са 6 ваучера за обучение в курс Шивачество. Обучението приключи успешно.

3. Схема BG051PO001-1.1.05 - Отново на работа. Проект Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост Безработните лица, подали заявления за включване в проекта са 112. От тях, включените в обучение по проекта са 45, 11 са преминали инструктаж. Обучение са завършили успешно 43 безработни. В заетост по проекта са включени 51 лица.

4. Схема BG051PO001-1.1.03 Развитие. Проект Нов избор – развитие и реализация са подадени 16 заявки за разкриване на работни места от работодатели, от общински администрации, общински предприятия по чл. 53 от ЗОС и структури на държавната администрация. Заявени са 303 работни места, а 424 безработни са подали заявления за включване в проекта. Включените в обучение са 330, а в заетост – 286.

5. Схема BG051PO001-2.1.13 - Аз мога. Проект Обучение и кариерно развитие Подадени са 1108 заявления от заети в дружества и фирми лица за включване в обучение, от тях 394 за професионална квалификация. Включените в обучение по схемата са 621, а завършилите – 610.

6. Схема BG051PO001-2.1.14 - Аз мога повече. Над 5000 лица (5939) са подали заявление за включване в обучение, в т.ч. 3356 - за професионална квалификация. Включените в обучение са 3074, а завършилите обучение – 1710.

7. Схема BG051PO001-1.1.06 - Проект Ново Начало - създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. Продължителността на схемата е 34 месеца, финансовата рамка е в размер на 35 милиона лева. Кандидатстването става с подаване на заявление от страна на работодателя. Заявления подават и безработните младежи без трудов стаж по завършената от тях специалност. Целта е да им бъде даден шанс да натрупат практическия опит, който им липсва. Целта е да натрупат опит, за да упражняват спокойно професията си. Работодателят не се задължава да ги наеме след приключването на 6-месечното стажуване, а само да им осигури наставник, който да ги обучава в посоченото в графика време. Средствата за заплата на стажанта са в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност, а за заетите в бюджетната сфера – 400 лева. За възнаграждение на наставника по допълнително трудово правоотношение се заплаща половин минимална работна заплата по проекта и осигуровките за сметка на работодателя. Подадени са 321 заявки от работодатели, а 415 безработни са подали в Дирекцията заявления за включване в проекта. В заетост по схемата са включени 262 безработни лица.

8. Схема BG051PO001-1.1.11 - Проект Подкрепа за заетост. Целта на проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на безработни от уязвимите групи на пазара на труда. Подадени заявки от работодатели – 103. Заявени работни места – 651. Включени в заетост – 52.

9. Схема BG051PO001-1.1.12 - Проект Първа работа. Целта на проекта е да подпомогне старта в работната кариера на младежите до 29-годишна възраст, чрез осигуряване на обучение и последваща заетост. Подадени заявки от работодатели – 15. Заявени работни места – 97. Включени в обучение – 33. Успешно завършили обучението – 31.

10. Схема BG051PO001-2.2.01 - Проект По близо до работа. В проекта могат да участват всички наети по трудов договор, които работят в населени места различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес. Работодатели подали заявления по проекта – 27. Наети подали заявления – 152. Сключени договори – 25. Включени новонаети във въвеждащо обучение – 22. Включени заети в надграждащо обучение – 106. Лица ползвали средства за транспорт – 316.

Възможности за професионална реализация в чужбина

Отново напомняме на търсещите работа в чужбина, че свободните работни места чрез EURES (европейска мрежа за работа и насърчаване на мобилността), обявени на страницата на Агенция по заетостта /www.az.government.bg/, вече са достъпни без регистрация. Те могат да бъдат намерени в портала EURES, рубриката Работни места. Агенция по заетостта препоръчва на всички преди да използват услугите на посредническа фирма за намиране на работа в чужбина, да проверят дали фирмата има издадено удостоверение. Списъкът на фирмите с валидно удостоверение е публикуван на интернет страницата на Агенция по заетостта. в рубриката Фирми посредници - Списък 1. Посредниците могат да насочват и подпомагат своите клиенти за намиране на работа в конкретна държава само след регистриран в Агенция по заетостта посреднически договор, сключен с чужд работодател или корабопритежател.

Още новини